Home

Liberaliseringsvedtaket

Norsk Språkråd hadde rådet departementet til å gjøre en del endringer i bokmålsnormalen. - Reforma ble kalt liberaliseringsvedtaket, og nå ble former som ikke hadde vært tillatt på en stund, tillatt. Det ble en voldsom stor valgfrihet enn tilfellet var med 1959-reforma, sier Arne Torp. Noen endringer I 70-årene jobbet rådet for det meste med rettskrivingsspørsmål som gjaldt bokmål, og allerede i 1972 kom det første vedtaket, det såkalte liberaliseringsvedtaket, som innebar at elevene fritt kunne velge å bruke sentrale riksmålsformer i skolearbeidet En fagartikkel om globalisering og anglifisering av de nordiske språka, og norsk språkpolitikk i dag

Reformer - spraksida

 1. Liberaliseringsvedtaket formål. Det Norske Akademi overtok i 1981 ansvaret for Norsk Riksmålsordbok og utgav sammen med Kunnskapsforlaget to supplementsbind til dette verket i 1995 AV GEIR WIGGEN Norsk språkråd er et eksternt organ under Kulturdepartementet, tidligere Kirke- og undervisningsdepartementet. Nå har det vært i.. Disse prinsippene hadde til formål å føre skriftformene.
 2. I 1981 kom det en revisjon av bokmålet, som gjerne blir kalt for liberaliseringsvedtaket. Ved denne reformen kom alle tradisjonelle formene som hadde vært forbudte ved bokmålsreformen i 1938. 1990-årene - Internasjonalisering. I etterkrigstiden kom det en sterk påvirkning fra engelsk
 3. Liberaliseringsvedtaket for bokmål kom i 1981. Formålet var å åpne for større valgfrihet i språket. Kva fekk opphevinga av NRKs monopol på radio og fjernsyn å seie for det språklege mangfaldet i landet? Etter at NRK opphevet sitt monopol på radio og fjernsyn fikk ikkje normert talemål større spillerom i massemedia
 4. I menyen har vi samlet skriveregler med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål
 5. Velkommen! Her kan du som skuleelev øve deg i nynorsk grammatikk og rettskriving. For å finne ut kva du kan, bør du først ta ein kartleggingstest
 6. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver
 7. The 1973 recommendation by the council was formally approved by parliament in 1981 in what was known as the liberalization resolution (liberaliseringsvedtaket).With the exception of a few banner words (riksmål nu rather than bokmål nå (now), efter rather than etter (after), sne rather than snø (snow), and sprog rather than språk (language), traditional riksmål forms were.

Dette vedtaket ble kjent som liberaliseringsvedtaket, da mange riksmålsformer igjen ble tillatt i bokmålsrettskrivningen. Endelsen -en ble tillatt i alle hunkjønnsord og endelsene -ene og -et ble sidestilt med -a. Dermed kunne man skrive boken istedenfor boka,. Finn-Erik Vinje (født 6. mars 1936) er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo.. Etter examen artium studerte Vinje filologi ved Universitetet i Oslo og ble cand. philol. i 1961. Han var lektor i norsk språk og litteratur ved Stockholms universitet 1962-67 og ble fil. lic. der i 1966 med avhandlingen Den norske landsloven i svensk målform Rettskrivningen av 1981 var en rettskrivning for norsk bokmål.Den var et resultat av et langvarig arbeid med å reformere den samnorskpregede offisielle rettskrivningen som hadde eksistert siden rettskrivningen av 1938.I 1964 ble Vogt-komitéen nedsatt for å gjennomgå hele språksituasjonen i Norge. Et av resultatene av komitéens arbeid var opprettelsen av Norsk språkråd, hvor også. Liberaliseringsvedtaket, som vedtaket er kjent som, medførte at mange riksmålsformer (eksempelvis frem, bro, sen, mel, ravn, syd) igjen ble tillatt i bokmålsrettskrivningen (hvor det før hadde vært eneformer eller hovedformer som fram, bru, sein, mjøl, ramn, sør) Etter liberaliseringsvedtaket for bokmål i 81 ble en rekke fellesnordiske ordformer og bøyninger fra tiden før 1938 igjen tillatt i norske lærebøker og rettskrivning

Norsk språkråd - En forsikring for det norske språk - Daria

 1. gsformene som
 2. Study SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK PÅ 1900-TALLET TIL I DAG flashcards from hanne Gustavsen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 3. Liberaliseringsvedtaket skiller seg fra 1917-, 1938- og 1959-vedtakene på to måter: Det gjelder (som i 1907) bare den ene målformen, og det gikk ikke ut på å tilnærme bokmålet til nynorsken. Følgende tekst viser hvordan moderat bokmål - som svarer til riksmål - ser ut som et resultat av 1981-reformen
 4. Importord er ord som anten i seg sjølv er henta frå eit anna språk eller inneheld språkstoff som stammar frå eit anna språk. Ei anna nemning på importord er lånord.I dag kjem dei fleste importord i norsk frå engels
 5. Domenetap inneber at eit språk taper terreng til eit anna sterkare språk på ulike område av samfunnslivet.. I Noreg skjer domenetapet først og fremst ved at norsk taper terreng til engelsk.. Denne språkartikkelen er ei spire.Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom

Norsk - Moderne norsk i endring - NDL

1980-tallet: Liberalisering Høyrebølge og jappetid Samnorsktanken død 1981: Liberaliseringsvedtaket (bokmål) Forbudte former fra 1938 tillatt Nynorsk: varsom utvidelse av ordforrådet Tyske lånord: an-, be, -heit, -else Variasjon på sitt største i begge målformer 14 1. juni 1981 var en merkedag. Da fattet Stortinget sitt vedtak om bokmålsliberaliseringen, liberaliseringsvedtaket. Med det ble det åpnet en dør for at levende riksmålsformer igjen skulle få fullverdig status i bokmålet. Nu kan vi få sprogfred, uttalte formannen i Riksmålsforbundet, Knut Wigert Liberaliseringsvedtaket. 1981 gjeninnfører språkrådet former som har tradisjon i litteratur og tale, men som ble fjernet fra skriftlig bokmål i 1938. 1980-tallet. 1981 liberaliseringsvedtaket og NRK mister sitt monopol, og det åpnes for mer unormert tale i massemedia

Liberaliseringsvedtaket formål - liberaliseringsvedtaket

Det Norske Akademi og de andre riksmålsorganisasjonene fikk i 1972 gjennomslag i Norsk språkråd for det første «liberaliseringsvedtaket», som innebar at elever kunne bruke sentrale riksmålsformer som nevnt foran i skolearbeid. I 1981 ble det vedtatt en omfattende reform av bokmål som innebar at mange riksmålsord ble tillatt i bokmål Dette liberaliseringsvedtaket for bokmål bekreftet at kursen var endret og tilnærmingspolitikken forlatt. Etter justeringer av bokmålet i 2005 er de moderate og nå tillatte formene i bokmålsnormen i all hovedsak sammenfallende med den riksmålnorm som Akademiet har fastsatt Liberaliseringsvedtaket Forbudte former fra 1938 ble tillatt. Dette ble sett på som et brudd med samnorskpolitikken, som hadde vært stor i tidligere år. Et resultat av dette vedtaket, var at språkstriden stilnet. You might like: Línea del Tiempo Siria - Estado Islámico: Timeline 2.

Typisk norsk NORS

 1. dre reformer - 1981: revisjon av bokmålet, kalles gjerne liberaliseringsvedtaket o Praktisk talt alle formene som hadde blitt forbudte i 1938-reformen kommer inn igjen i bokmålet med unntak av noen ord, for eksempel nu, efter, sne og sprog o Ingen former ble strøket, valgfriheten ble.
 2. Dette vedtaket ble kjent som «liberaliseringsvedtaket», da mange riksmålsformer (eksempelvis frem, bro, sen, mel, vann, ravn, syd og bunn) igjen ble tillatt i bokmålsrettskrivningen (hvor det før hadde hett fram, bru, sein, mjøl, vatn, ramn, sør og botn som hovedformer og obligatoriske lærebokformer)
 3. gsstrev, som vi kan kalle tilnær
 4. I 1981 kom det en revisjon av bokmålet, kalt liberaliseringsvedtaket. Vedtaket tok bokmålet tilbake til de tradisjonelle formene før 1938. Dette var den første reformen etter 1907 som bare gjaldt den ene av de to målformene

挪威語言委員會1973年提出的建議於1981年爲挪威議會所通過,該方案被稱自由協議(liberaliseringsvedtaket)。方案規定,現代書面挪威語全面接受保守的國家挪威語,所有激進的拼寫被悉數廢除 1973 рекомендация совета был официально утвержден парламентом в 1981 году , что было известно как «разрешение либерализации» ( liberaliseringsvedtaket) archive.today. webpage capture. Saved fro

ЮЧЕНКОВА Алёна Константиновна ПЛЮРАЛИЗМ НОРМЫ НОРВЕЖСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА Специальность 10.02.04 - германские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва 2008. Dette såkalte liberaliseringsvedtaket for bokmålet var en milepæl på veien mot en ny språkpolitikk, og ble videreført i stortingsmeldinger (1997-98 og 2001-02), som gjorde det klinkende klart at tilnærmingspolitikken var forlatt Og eit drygt hundreår etter liberaliseringsvedtaket i 1815, gjorde Stortinget vedtak om forbod mot alt alkoholsal. Det enda gale, og vedtaket måtte gjerast om. Så fekk vi Vinmonopolet for å halde orden. EU, med sin mektige alkoholindustri, likar ikkje det. Liberalistane meiner at folk må kunne styre drikkinga si sjølv

De tre Bukkene Bruse som skulde gaa til Sæters og gjøre sig fede (1844) Der var en Gang tre Bukker som skulde gaa til Sæters og gjøre sig fede, og alle tre saa hedte de Bukken Bruse. Paa Veien var der en Bro over en Fos, som de skulde over, og under den Broen boede et stort fælt Trold, med Øine som Tintallerkener, og Næse saa lang som et Riveskaft 4. Før myndighetene tar stilling til liberaliseringsvedtaket, måforekomsten av forskjellige ord- og bøyningsformer i moderne norsk skriftspråk undersøkes nærmere. Både dette argumentet og det foregående anføres i brevet fra de 49 norskfilologene. Øyensynlig er de ikke oppmerksom på at de dermed innvikler seg i en viss motsigelse Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) har mistet flere hundretusen medlemmer siden liberaliseringsvedtaket i 2009. I andre sammenhenger viser splittelsen seg ved at troende mennesker - i USA og i Norge - stille forlater sitt gamle gudstjenestefellesskap i mangel på åndelig identitet og tillit

Mjølner fotball FK Mjølner - Vi skal begeistre . Kraft til idretten betyr at du kan få en av markedets beste strømavtaler, spare penger og samtidig støtte klubben i ditt hjerte - Mjølne 6 (Rambø, 1999: 42). Sidan tradisjonelt riksmål berre vart snakka av ei lita gruppe menneske, måtte mange av dets ord- og bøyingsformer vike plassen til fordel for såkalla samnorskforme

norsk språkpolitikk på 1900-tallet Flashcards Quizle

The Norwegian language struggle ( målstriden , språkstriden or sprogstriden ) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to spoken and written Norwegian. From the 16th to the 19th centuries, Danish was the standar The Norwegian language struggle (målstriden, språkstriden or sprogstriden) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to spoken and written Norwegian. From the 16th to the 19th centuries, Danish was the standard written language of Norway due to Danish rule.As a result, the development of modern written Norwegian has been subject to controversy related to.

Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky BAKALÁRSKA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2015 Martin Jakubek MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistik The Norwegian language conflict (målstriden, språkstriden or sprogstriden) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to spoken and written versions of the Norwegian language. From the 16th to the 19th centuries, Danish was the standard written language of Norway due to Danish rule.As a result, the development of modern written Norwegian has been subject to.

Skriveregler - Språkråde

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Nr. 5/6 - 2007 • 6. ĂĽrgang. Norsk Lektorlag. 10 ĂĽr! www.norsklektorlag.n No category; Fabian søker gjenvalg

 • Er jeg hans rebound.
 • Kierkegaard freedom.
 • Herlind jentzsch herkunft.
 • Fanaråken turisthytte.
 • Good guy puppe kaufen.
 • Plaggdetalj kryssord.
 • Tu dortmund wiso modulhandbuch master.
 • Bauzonenplan aargau.
 • Moa bussterminal.
 • Medisin uio modul 3.
 • Shopping in aberdeen.
 • Mittelschwäbische nachrichten krumbach lokales.
 • Fri flyt omega 3 test.
 • Farmakologi.
 • Spilleliste p13.
 • Vg helg forside.
 • Harsk tran farlig.
 • Lion air thai.
 • Down syndrom förderung schule.
 • Mva satser norge.
 • Hvor hurtigt virker kattemalt.
 • Partner im internet finden erfahrungen.
 • Linn bad.
 • Sparevinduer erfaringer.
 • Alleine in dresden.
 • Pulverbeschichtung preise motorrad.
 • Audi a4 2006.
 • Nord universitet kildehenvisning.
 • Laser hårfjerning halden.
 • Hygienisk vask og rens bergen.
 • Hva er kohort studie.
 • Vann i kroppen 3 trimester.
 • Trine maaø sverkmo politi.
 • Markötter bad salzuflen.
 • Espedalen.
 • Welcher beruf passt zu mir teste dich.
 • Gjørtlervegen barnehage.
 • Scylla og karybdis.
 • Freie presse anzeige aufgeben kosten.
 • Endotrakealtube.
 • Negativ attest.