Home

Mva satser norge

Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift. Her finner du oppdaterte avgiftssatser for merverdiavgift Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her. Merverdiavgift (mva) Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva. Generell sats: 25 %: Næringsmidler (mat og drikke) 15 % MVA-satser. Følgende MVA-satser er gjeldende i Norge pr 2017: Generell sats: 25%: Næringsmidler: 15% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom: 10% Levering og hosting av nettsteder, fjernvedlikehold av programvare og maskinvare - 25% Programvare og oppdatering av programvare - 25%. Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål

Avgiftssatser for merverdiavgift 2019 og 202

 1. Veldedige og allmennyttige organisasjoner er fritatt for merverdiavgift hvis de har omsetning under 140 000 kroner. Det finnes videre noen unntak og fritak fra mva-reglene som er laget for organisasjoner. Les mer om merverdiavgift for veldedige og almennyttige organisasjoner
 2. , fordi satsendringen skjer med virkning fra og med 1. april som er midt i 2. ter
 3. Reglene for mva-satser følger regelverket for beregning av mva i Norge, men det er kjøperen som har plikt til å beregne denne. Kjøperen har plikt til å betale merverdiavgift på tjenester kjøpt fra utlandet
 4. Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva)
 5. I de aller fleste tilfeller skal du betale eller innberette merverdiavgift når du importerer varer til Norge. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent
 6. Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift på verdien som blir lagt til varer eller tjenester i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.. For hvert ledd varen passerer i handelskjeden blir en verdi (produksjonskostnader + fortjeneste = avanse) lagt til varen
 7. Også hotellers mv utleie av lokaler til konferanser og møter mv, skal beregnes med 12 % mva., jfr. merverdiavgiftsloven § 5-5 (2). Dette medfører at hotell, pensjonat, campingplasser og lignende overnattingsbedrifter får fullt fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til rommene, mot at det beregnes 12 % mva ut til gjestene

Siden mva satsen nå er vedtatt redusert til 6%, innebærer ikke det at næringslivet kan fortsette å oppkreve 12% mva. Følgelig, må satsen oppdateres i ERP-systemet til leverandørene. Slike oppdateringer innebærer ofte konsulenttid og en tilhørende kostnad for næringslivet For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser. Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet Når du har vært mva-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering (årsterminoppgave) av meldingen dersom omsetningen din er under 1 mill Utarbeidet av Skattedirektoratet www.skatteetaten.no Grafisk produksjon: Bøk Oslo AS 2019 Spørsmål om denne boken kan rettes til: Skattedirektorate (3) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen, herunder om vilkår for unntak og registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Departementet kan også gi forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger likevel skal beregne og betale merverdiavgift dersom unntaket i første ledd medfører vesentlige konkurransevridninger i.

Slik fungerer mva - Skatteetate

Mva-satser på hotell og servering i Europa Normalsats Hotellovernatting Servering Norge 25 12 2 Importguide for nybegynnere Guiden er ment for deg som representerer et firma som skal starte med import av varer til Norge. Den gir deg hovedreglene i forbindelse med import og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene

MVA-satser - Registrer MVA

 1. Turist i Norge Sende varer til utlandet Bedrift. Import Eksport Satsen for merverdiavgift (moms, mva) er 25 prosent. For matvarer er satsen 15 prosent. Merverdiavgiften blir regnet ut fra den totale summen når du legger sammen: varens pri
 2. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling
 3. Endring av mva-sats reiser en del praktiske problemstillinger. Regnskap Norge har vært i dialog med Skattedirektoratet om problemstillingene og i den forbindelse har de avgitt en prinsipputtalelse 8. april 2020. Skattedirektoratet har denne gangen vært svært raske med å komme med uttalelsen
 4. MVA kalkulator - beregn merverdiavgift og moms - Payr. Lurer du på hva merverdiavgiften blir - både i Norge og i andre land? Nedenfor får du en oversikt over MVA satser (det som før het moms eller meromsetningsavgift) i en rekke ulike land
 5. Det følger av merverdiavgiftsloven (mval.) § 18 at merverdiavgift skal beregnes av vederlaget for den avgiftspliktige omsetning og at alle omkostninger selgeren har ved oppfyllelsen av avtalen skal med i beregningsgrunnlaget. Næringsdrivende som i tilknytning til et avgiftspliktig oppdrag for private eller det offentlige pådrar seg utgifter til reise, kost, losji (hotellutgifter), telefon.
 6. 8) Satsene i trafikkforsikringsavgiften gjelder fra dato for inngåelse eller fornyelse av forsikringen og et år frem i tid. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall før 1. mars 2018 gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2018 gjelder 2018-satser

Reduksjon av lav mva sats fra 1

Mva kalkulator trenger to verdier. Du kan f.eks. fyll ut mva% og pris med mva - og få pris uten moms som resultat. Verdiene er avrundet (to siffer) Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk/e-markedsplass eller kjøper varer fra en privatperson i utlandet, må du i de fleste tilfeller betale importavgifter Fra 1. januar 2020 må alle næringsdrivende innrette regnskapssystemene slik at det er mulig å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat - SAF-T. Regnskapsdata skal i forbindelse med bokettersyn kunne rapporteres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur. Sticos og Skatteetaten utarbeidet i 2016 i fellesskap nye mva-koder som inngår som del av det nye.

Skal du som utenlandsk foretak utføre oppdrag i Norge, må du forholde deg til de norske mva-reglene på samme måte som norske virksomheter. Det betyr at dersom du utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder, skal du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret Regnskap Norge er prinsipielt for forenklinger. Vi har derfor i vårt høringssvar foreslått en rekke andre forenklinger som kan gjøres innenfor mva-systemet som medfører mindre konsekvenser for de næringsdrivende. Les hele vårt høringssvar her. Regnskap Norge har en rekke merverdiavgiftskurs både på nett og stedlig rundt om i landet

Innenfor dette mva-området har varens pris en mva-andel på 13,04 prosent. Satsen for overnatting, persontransport, kinodrif, fornøyelsesparker, opplevelsesparkert er 12 prosent. Innenfor dette mva-området har varens pris en mva-andel på 10,71 prosent. Ut året 2020 er denne senket til 6 prosent. Da har varens pris en mva-andel på 5,66. Det skal ikke gis tips på statens regning ved bevertning i Norge. Satser for mat ved møter og konferanser # Oversikten er oppdatert for satser gjeldende f.o.m. 1.1.2020. Alle beløp er på inntil satsen og inkl.mva MVA-koder - oversikt med forklaringer MVA-sats: prosentsats (%) avgift knyttet til kjøp av varer og tjenester. MVA-kode: styrende for hvordan MVA bokføres i regnskapet som påslag, fradrag eller ingen avgiftsbehandling. MVA-sats og MVA-kode angis i bestillingssystemet for at registreringen i størst mulig grad skal sammenfalle/matche med inngående faktura slik at enhet blir belastet riktig. Innhold 8 Merverdiavgiftshåndboken 14. utgave 2018 3-11.3.1 Bokstav a - Utleie av rom mv. og lokaler som nevnt i § 5-5 første til tredje ledd..326 3-11.3.2 Bokstav b - Utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering....

Hvor mye MVA som skal kreves inn for et salg, avhenger av hva som selges. Heldigvis finnes det bare tre MVA-satser i Norge: 25 prosent for de aller fleste varer eller tjenester; 15 prosent for mat og drikke; 12 prosent for persontransport, kinobilletter og utleie av rom (Ja, også 11,11 prosent for salg av fisk og sjømat til godkjente. Hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §3-1 er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig. Det finnes imidlertid en del unntak fra hovedregelen som medfører merverdiavgiftsfritak eller lavere merverdiavgiftssats enn standardsatsen på 25%. Les mer: Er selskapet momspliktig? De forskjellige momssatsene er: 25% MVA: Dette er hovedregelen og gjelder de fleste varer og tjenester Hovedregelen er at mva skal betales i utenlandsk nettbutikk, akkurat som når du handler i Norge. Denne ordningen gjelder for alle varer med verdi opptil 3000 kroner, som ikke er restriksjonsbelagte. Les mer på regjeringen.no. Våre fortollingstjenester

Merverdiavgiftssatser veldedige og allmennyttige

 1. Du skal bare legge på én MVA-sats, selv om det kanskje var flere ulike MVA-satser på kvitteringene. MVA-satsen du skal bruke bestemmes av hvilken omsetningstype utleggene er knyttet til. Eksempler: Hvis en drosjesjåfør skal viderefakturere utlegg i forbindelse med transport av en privatperson, er utleggene knyttet til persontransporttjenester og skal derfor viderefaktureres med 10 % MVA.
 2. er.Det betyr at man skal innbetale eventuell skyldig merverdiavgift.. Skatteetatens frister for mva-oppgaven må overholdes av alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Differansen mellom kjøpsmoms og salgsmoms bestemmer dette
 3. Mva-fritak for bøker og tidsskrifter under gitte forutsetninger #. For bøker og tidsskrifter er det i merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrift er det fastsatt bestemmelser som under gitte forutsetninger medfører at omsetningen blir fritatt for merverdiavgift
 4. Stortinget har besluttet å avvikle 350 kroners grensen for toll- og merverdiavgiftsfritak. Dette skjer i to etapper: 1. januar og 1. april. Fra 1. januar 2020 ble 350-kronersgrensen fjernet for alle næringsmidler, varer som har særavgift og varer m .
 5. Når du skriver en fakturalinje til en utenlandsk kunde skal du i de fleste tilfellene velge 0 % - Eksport fra nedtrekksmenyen over MVA-satser hvis varen/tjenesten er MVA-pliktig i utgangspunktet. Unntatt skal du bare bruke dersom varen/tjenesten ikke er MVA-pliktig i Norge. Les mer om forskjellen på unntak og fritak fra MVA

Enkelte bransjer er fritatt for mva, og noen bransjer har andre satser. Se Skatteetatens liste her. Leverandøren skal ikke fakturere deg for mva da du skal betale mva i Norge. Du må selv oppgi beløpet i mva-oppgaven. Ved innførsel av varer er det varens tollverdi som skal legges til grunn for mvaberegningen Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark. Lov om renter ved forsinket betaling ( forsinkelsesrenteloven ) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til en hver tid har fastsatt For bedrifter finnes det en rekke unntak der man kan kreve fradrag for MVA. Vi regnskapsførere ser ofte at kundene misforstår disse fradragsreglene, samt hvordan denne avgiften skal bokføres. Vi skjønner godt at dette er vanskelig, og her skal vi oppklare de vanligste mytene forbundet med MVA Eksempel: Bedriften AS, org.nr 123 456 789 MVA Foretaksregisteret. Dersom du på samme faktura har både mva-pliktige og mva-frie salg må du spesifisere dette på egne linjer. Har du ulike mva-satser skal dette også spesifiseres på egne linjer i fakturaen. Bokføringsforskriften om dokumentasjon av salg av varer og tjenester Kreditnot

De nye mva-kodene som følger av endringene i mva-rapporteringen fra 2017 kan virke omfattende ved første øyekast. Men også her er det først og fremst de som importerer varer og tjenester som må tilpa Fra 1/1-2015 kommer det en ny versjon EHF som heter versjon 2.0.3. Med denne følger den en ny validator som AutoInvoice må kjøre for alle fakturaer som sendes gjennom PEPPOLs infrastruktur. Den krever blant annet at du har fylt ut MVA-nummer på deg som avsender av fakturaen når du fakturerer MVA. De.. Norsk filmforbund Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00) Org.nr. 971 480 23

Når foretaket blir mva-registrert kan du kreve mva-fradrag for kjøp du har gjort før mva-registreringen. For å gjøre dette må utgiftene være nært nok knytte... Mva - Enkelt forklart Her kan du lese om forskjellige emner relatert til mva. 1. Før du blir mva. registrert Alle foretak i Norge starter med å ikke være mva-registrert MVA er en forkortelse for en skatt staten har pålagt en del varer og tjenester. Det formelle navnet er merverdiavgift, populært kalt moms eller MVA. Den aller første avgiften het omsetningsavgift og ble innført i Norge i 1935. Dette skulle være en midlertidig omsetningsavgift som skulle brukes til kriseformål Ikke mva pliktige konferanser # En konferanse hvor formålet er at tjenesteyteren skal formidle kunnskap, uten å få noen kunnskap tilbake (lærer - elev situasjon) er ikke avgiftspliktig. En slik konferanse har innhold som kunnskapsformidling i form av undervisning, og vil følgelig være omfattet av unntaket for undervisningstjenester

Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig): a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager) 2019 (til 31.05.20) 2020 (fra 01.06.20) Kost pr. dag kr 780 kr 801 Nattillegg pr. døgn kr 435 kr 43 MVA - salg til utenlands næringsdrivende med forbruk i Norge. Mva-kompensasjon - Asylmottak. Mva-kompensasjon - Flyktningebolig - mindreårige. Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213) Fiskerfradrag. Folketrygdens grunnbeløp. Foreldrebetaling SFO. Foreldrefradrag

Endring i den reduserte satsen for merverdiavgift fra 12

 1. Den nye Mva-meldingen trer i kraft for alle mva-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet. Det du selv må passe på å gjøre er å: Sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift Sette deg inn i hvordan man finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerv..
 2. dreårige. Mva-kompensasjon - sosiale ytelser. Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting. Statens satser - Kostgodtgjørelse utland
 3. Stortinget vedtok den 12. desember 2017 å øke den laveste mva-satsen fra 10 % til 12%. Dermed har den lave satsen økt med 50% fra årsskiftet 2015-2016, hvor satsen økte fra 8% til 10%
Beck´s satser i Norge - Dagligvarehandelen

Kontering av utgifter der faktura inneholder ulike mva-satser : Eksempel . Ansatte i virksomheten har vært på fagkurs hos Gartner Norge AS, samt mottatt 1 Faktura fra Gartner Norge AS debet 1987 Nettoføringsordning, mva 17 224,74 1 Faktura fra Gartner Norge AS kredit 2400 Leverandørgjeld innland -95 623,68 2. MVA-koden 18 gjelder for innførsel av varer fra utlandet som er fritatt MVA. Dette gjelder biologisk materiale (kombineres med artskonto 6515) og bøker i papirformat til eget bruk (ikke videresalg, kombineres med artskonti 6848 eller 6859. Mer informasjon om MVA-satser og MVA-koder

Stortingets vedtak om midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen 31. mars 2020 fører til at denne reduseres fra 12% til 6% i perioden 1. april til 31. oktober 2020. Ved omsetning av persontransporttjenester, overnattingstjenester m.m. reduseres satsen fra 12% til 6%. Endringen trådte i k.. Skattemeldingen Fra 1. januar 2017 ble omsetningsoppgaven erstattet av en ny skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Den nye skattemeldingen for merverdiavgift inneholder 19 poster mot 11 poster i den gamle omsetningsoppgaven. Blant endringene er at eksport av varer og tjenester skal inn på en egen post. Det samme gjelder beregnet merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter og gull. Den. Mal for avstemming av ny MVA-melding Vi har laget en mal for avstemming av NY MVA-melding i Excel Legg inn beløpene fra saldobalansen for perioden innenfor terminen eks. periode 1 og 2 til debet og kredit, så får dere sum til pluss eller minus. Og dere ser tallene kommer automatisk inn i MVA meldi..

Endring av merverdiavgift for lav sats endres fra 01.04.2020 og reduseres fra 12% til 6%. Ref. Skatteetaten Historiske satser finner du i MVA-håndboken og på Skatteetatens sider. Midlertidig ordning i forbindelse med Koronautbruddet: * Lav sats er redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til og med 31. desember 2020. Hvilken sats som skal brukes avhenger av tidspunktet for levering av tjenesten og ikke når faktura utstedes, se mval. § 22-1 Her finner du oppdaterte skattesatser for 2019 og 2020. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskat Wizz Air satser i Norge Billigflyselskapet Wizz Air starter tre innenlandsruter i Norge. Dette bør du vite om avgiftene, prisene og reisene. LAVPRISFLY: Wizz air har flydd til flere norske flyplasser tidligere - men da mest til Polen og andre land øst i Europa. Foto: Avinor Vis me

Oversikt over frister for regnskap og MVA-terminer . Det kan være vanskelig å holde orden på alle regnskapsdatoene som næringsdrivende. Det er mange frister i regnskap som man må overholde for å slippe dyre gebyrer og tvangsmulkt. Dess større selskapet ditt er, desto mer vil det være å holde orden på og flere datoer å følge med på Serveringstjenester skal dermed beregnes med 25% mva. Serveringstjenester. Med serveringstjeneste menes servering fra et serveringssted etter serveringsloven § 2, altså et sted hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Det avgjørende er om stedet skal ha serveringsbevilling Velg mellom pakke og brev, og vi gir deg pris og sendemåte. Brevsendinger kan veie opp til 2 kg, pakker opp til 35 kg Beck's, verdens mest solgte tyske øl, satser nå i Norge. Beck's inngår i porteføljen til AB InBev, som etablerte seg med egen organisasjon i Norge tidligere i år. I første omgang er det pils på boks (0,5l) som lanseres, og som per i dag i finnes i Norgesgruppen/Meny. Det planlegges å lansere flere produkter i Beck's-familien i 2020 Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Mva-meldingen skal leveres av de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, det vil si næringsdrivende og offentlige med avgiftspliktig omsetning, uttak og import av varer og tjenester. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revi-sor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revi-sormedarbeider Bare 13 norske selskaper satser dedikert på havvind. Manglende engasjement fra det offentlige svekker satsingen, viser ny forskningsrapport. - Å gå fra å levere til norske olje- og gass til internasjonal havvind, er mer komplisert enn mange har trodd, - Norge har ressurser,.

Video: Merverdiavgiftsatser kjøp av tjenester fra utlandet

Du utfakturer reiseregninger med samme MVA som varen/tjenesten du fakturerer. Er det varer som sendes til Sverige, er disse uten MVA. Leveres til i Norge, men skal brukes i Sverige, faktueres de alikvel med MVA. Tjenester til et svensk selskap faktureres uten mva som hovedregel, men det finnes sikker unntak Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål

Altinn - Merverdiavgif

Selg via MVA-representant i Norge. Utenlandske bedrifter som selger varer eller tjenester som er pålagt moms i Norge, er ansvarlige for merverdiavgift. De må være registrert i momsregistret og føre et MVA-regnskap. Selv om virksomheten din ikke har noen forretningssted i Norge, kan du overlate det administrative til en mva-representant Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Skatt defineres som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Skattenivået i Norge har variert mellom 40 og 45 % av BNP siden 1970-tallet. Mesteparten av skatteinntektene tilfaller staten, men om lag 12 % tilfaller kommunene og om lag 2 % tilfaller fylkeskommunene

Merverdiavgift ved import - Tolletate

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering | RSM Norge ASEndring av mva-koder i Cordel – Cordel KundesideCorona viruset – tiltak – oppdatert 20Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mvaTilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifterAF Gruppen bygger nytt kraftverk for Statkraft | AF Gruppen
 • Gassregulator høytrykk.
 • Sjøfartsdirektoratet oppgaver.
 • Fast vikariat.
 • Forhandle lønn i kommunen.
 • Kjendisrestaurant tv2.
 • Arbeitsamt pfarrkirchen.
 • Sammenligning av athen og romerriket.
 • Bekende buren.
 • Rapunzel neu verföhnt netflix.
 • Tanzwelt erding veranstaltungen.
 • Kupferstichkabinett dresden.
 • Fornye brasiliansk pass i norge.
 • Ford escort rs1700t.
 • Arv samboere med felles barn.
 • Test opel zafira 2008.
 • A piano chord.
 • Köln.
 • Shaker flaske.
 • Urlaubsziel kasachstan.
 • Synonymer norsk engelsk.
 • Sheltie züchter stuttgart.
 • Gaggenau hausgeräte.
 • Metalhead black mirror.
 • Orcas steckbrief.
 • Bibelhistorier for barn.
 • Mordfall in freiburg.
 • Geoportal stadt potsdam.
 • Formel 1 auto aufbau.
 • Basehopping lovlig.
 • Rot vinbar trondheim.
 • Anbefalt skritt per dag barn.
 • Personlig trener årsstudium.
 • Frityrkoker crispy fryer.
 • Tegneseriehelt kryssord.
 • Veltepetter til salgs.
 • David hume en avhandling om menneskenaturen.
 • Kissanime attack on titan sub.
 • Micky maus partyartikel.
 • Ikke forstyrr kontakt iphone.
 • Endometriose prøver å bli gravid.
 • Wg hamburg speicherstadt.