Home

Hva er fremmede arter

Arter du ikke kan se. Fremmede arter er ikke bare arter som du kan se med det blotte øyert. I 2017 oppdaget NINA (Norsk institutt for naturforskning) soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), i fem dammer i Akershus. Sykdommen som soppen forårsaker angriper huden på amfibiene slik at de får problemer med å regulere konsentrasjonen av vann og salt i kroppen En fremmed art er en art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Den vanlige forståelsen av begrepet er at arten har blitt frakta dit av mennesker.Noen fremmede arter utgjør en risiko for den stedegne naturen og for økonomien, og regnes derfor som et alvorlig miljøproble

Hva er en fremmed art? Begrepet «fremmede arter» omfatter alle arter som har blitt spredd utenfor sitt naturlige utbredelsesområde ved hjelp av menneskelig aktivitet. Dette omfatter også underarter, lokale varianter av arter og menneskeskapte varianter som husdyrraser og kultiverte planter Hva er en fremmed art? En art omtales som fremmed hvis den har blitt fraktet av mennesker til et sted som ligger utenfor artens naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. En art er altså fremmed for Norge om tilstedeværelsen er et tilsiktet resultat eller en utilsiktet bieffekt av menneskelige aktiviteter

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfold og økosystemfunksjoner globalt. Miljødirektoratet følger opp flere internasjonale avtaler, som har egne bestemmelser som gjelder fremmede arter Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter i Norge. Arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde regnes som fremmede arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller ubevisste hjelp. Artsdatabanken har utarbeidet lista og har risikovurdert artene Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfold. Økt handel, globalisering og klimaendringer vil forsterke spredningen fremover

Se fremmede arter i Artskart Tidligere risikovurderinger Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Mink, kanadagås, kongekrabbe og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og har en negativ effekt på naturmangfoldet Det er påvist 2700 fremmede arter i Norge, og 1532 av dem er vurdert i fremmedartslista. I tillegg har vi 319 dørstokkarter, arter som ikke er funnet i Norge enda, men som vi forventer kommer til å spre seg hit fra et naboland. 242 arter medfører høy eller svært høy risiko for norsk natur Fremmede arter. Hva er en fremmed art, og hva gjør jeg dersom jeg har en i min hage? Fremmede arter er dyr, planter eller mikroorganismer som ikke hører hjemme i norsk natur. De kan være en trussel mot naturmangfoldet vårt fordi de kan ta over områdene til naturlige og stedegne arter

Fremmede arter er en trussel mot norsk natur - Sabim

47 368 arter (i 2019) er kjent i Norge, men trolig finnes det rundt 60 000 arter her. Av disse er 3000 arter registrert som fremmede arter. Fremmede arter er arter som ikke hører naturlig hjemme i Norge, men som har kommet hit ved hjelp av mennesker - bevisst gjennom import eller ubevisst som blindpassasjer Totalt er det påvist 2320 fremmede arter i Norge. 1314 av disse er risikovurdert og 217 arter er vurdert til å utgjøre en så høy økologisk risiko at de havner på Norsk svarteliste 2012

Fremmed art - Wikipedi

Invaderende arter er organismer som sprer seg utenfor sine naturlige leveområder ved menneskelig påvirkning og som har vist særlig stor evne til tilpasning og spredning i de nye omgivelsene (f.eks brunsneglen). Disse fremmede artene kan fortrenge andre arter, påvirke økosystemer og med det skade det biologiske mangfoldet. HVA KAN DU GJØRE • IKKE PLANT forbudte planter eller arter som er på svartelista* • FJERN fremmede planter fra hagen din • GJØR DET VANSKELIG for brunskogsnegl å finne mat og overvintringsplass i hagen din • RAPPORTER inn fremmede arter i naturen i artsobservasjoner.no, sånn at forvaltningen får oversikt over hvor artene sprer se

Fremmede arter - NINA naturforsknin

 1. Fremmede organismer er arter som er etablerte utenfor der de fra naturens side skulle vært. 1532 slike arter er registrert i Norge, og litt over tusen av dem er planter, alger og moser. Risikoen ved disse ble grundig vurdert da det i 2018 ble laget en ny oversikt over fremmede arter i Norge, den såkalte «Fremmedartslista»
 2. 1.1 Hva er fremmede skadelige organismer/arter? Organismer eller arter som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, kaller vi fremmede organismer eller arter. Fremmede arter og fremmede organismer brukes ofte synonymt, så vi velger å bruke begrepet fremmede arter i denne rapporten. Mange av d
 3. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden. Fremmede arter er et stadig økende problem, og det er nødvendig å hindre introduksjon og spredning av artene for å stoppe naturtap og redusere samfunnskostnadene
 4. Enhver art som er skadelig for planters vekstvilkår ansees som en planteskadegjører. I tråd med Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) kan plantehelseområdet omfatte invaderende fremmede skadelige arter. I 2007 la regjeringen fram en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter
 5. Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område. Mange slike arter har stor spredningsevne og kan skape problemer som utvikling av ugress og skadegjørere og forstyrre det stedegne plante- og dyrelivet. Det er forbudt å innføre ville arter til Norge
 6. Ikke alle fremmede arter utgjør et problem, men en del arter som etablerer seg i nye områder medfører store endringer og skader på planter. Et eksempel er kjempebjørnekjeks som har spredt seg til de fleste landsdeler
 7. Hva som er aktsom atferd i det enkelte tilfelle må ses i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i forskriften kapittel V, (for eksempel risikovurdering i Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 og relevant kartleggingsinformasjon),.

Hva er en fremmed art? Vi definerer det som en organisme som har fått aktiv eller passiv hjelp av menneskelig aktvitet for å komme inn i landet. Vi skiller mellom fremmede arter og skadelige fremmede arter. Bekjempelse av skadelige fremmede arter har høyt fokus, EU bruker 100 milliarder kroner i året Men hva gjelder fremmede arter er det unøyaktighet. Og kunnskap velges bort fordi vi ikke syns den passer inn. Vi får mer og mer kunnskap om fremmede arter blir det sagt. Både og. Det som har endret seg mest er hvordan vi tenker. Her er et eksempel som ofte går igjen De er store, fremmede planter som sprer seg raskt og danner tette bestander som konkurrerer ut naturlig vegetasjon. Artene er derfor en alvorlig trussel mot biologisk mangfold. Jeg er hageeier, hva skal jeg passe på? Mange arter er det rett og slett forbudt å selge/kjøpe og plante ut i Norge Foreløpig er det ikke så mange arter i Norge der man med sikkerhet vet at klimaendringer er et problem. Dette skyldes både kunnskapsmangel og at vi enda ikke har sett effektene fullt ut. Arter som lever i fjellet virker å være mer utsatt

Hva er en fremmed art? Med fremmede arter menes arter (og underarter og bestander av arter) som ved hjelp av mennesker er blitt introdusert utenfor det området de normalt lever i. Arter som fins naturlig i enkelte deler av landet regnes også som fremmede arter, dersom de blir introdusert til deler av landet hvor de ikke fins fra før Men hva er det egentlig som gjør at noen arter, som tilsynelatende er harmløse der de kommer fra, Dersom fremmede arter blir introdusert til et område gang på gang, kan det genetiske mangfoldet øke - og resultatet kan bli superkrefter som gjør artene i stand til å spre seg til stadig nye områder Fremmede arter kan også bringe med seg sykdommer som våre hjemlige arter ikke er motstandsdyktige mot. Et eksempel på det er lakseparasitten Gyrodactylus salaris , som er kommet til Norge ved fiskeimport og senere spredt videre med fiskeutstyr, og som nå truer laksestammene i en rekke norske vassdrag Hva er fremmede arter? Fremmede arter, tidligere kalt «svartelista arter», er arter som har kommet til Norge ved hjelp av menneskelig aktivitet, bevisst eller ubevisst, for eksempel gjennom import eller ved flytting av masser. Mange fremmede arter ble brakt til Norge som prydplanter og disse kalles «hagerømlinger» når de sprer seg over. Fremmede arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen, og som har spredt seg dit med menneskelig hjelp. De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytning av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg

Fremmede arter: Vi trenger en felles forståelse for å

Fremmede arter - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

Fremmedartslista - Wikipedi

oversikt over slike arter som er påvist i Norge». Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 omhandler derfor vurderinger av økolo-gisk risiko, andre konsekvenser er holdt uten-for. Produktet inneholder også vedlegg som gir en helhetlig oversikt over fremmede arter som er påvist i Norge. Mandatet gir samtidig e Fremmede skadelige arter påvirker mange av våre økosystemer slik at tilstanden er dårligere enn før. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold ble det bestemt at det skal utarbeides en ny tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer

Fremmede arter i norsk natur: Sist kom brunsnegla. Nå får vi vite hvilke nye uønskede arter som har invadert Norge - Med «økologisk risiko» mener vi den risikoen fremmede arter kan utgjøre. Problemet blir først oppdaget når det er der. Og når en art er påvist kan det ofte nesten være umulig å utrydde den, sier Økland. Men å oppdage fremmede arter er heller ikke lett - og i hvert fall om du ikke vet hva du ser etter. - Derfor er det viktig å åpne opp kommunikasjonen mellom verdensdeler, påpeker Økland Dette er et ekstra tilbud til kommunens innbyggere i kampen mot å bli kvitt fremmede arter. Dette er en lukket kontainer som står på kvistmottaket ved Skanseveien / Gropa. Alternativt kan fremmede arter leveres på gjenvinningsstasjonen på Bølstad Kongeveien 100, 1407 Vinterbro De fremmede artene ble funnet ved hjelp av nye metoder i forbindelse med et pilotprosjekt i regi av Norsk institutt for natur forsk ning (NINA) for Miljødirektoratet, skriver Aftenposten.. I områdene rundt Oslofjorden - i Viken, Telemark og Vestfold - fant forsk erne flere fremmede insekter som er nye for Norge. Av de 174 fremmede artene de fant, var det blant annet 46 planter som har. - Hva er egentlig Svartelisten og hvordan bruker man denne på riktig måte. - Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften.-Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt

Hva er fremmede arter? •Kommet til landet ved hjelp av mennesker etter år 1800 •Hvor fra? •Hvordan? •Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012: 1719 fremmede planter i Norge 821 av disse er risikovurdert og 16 % av disse er svartelistet stinerer bestemte fremmede arter til å bli invasive, er spørsmålet om hva som gjør et bestemt habitat sårbar for å bli invadert av fremmede arter. Denne variasjonen i utsatthet for invasjon på tvers av habi-tater har også blitt undersøkt (Pyšek m.fl. 2010). Forskninga har f.eks. vist at habitatene med det stør

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. De kan spre seg ved dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. Noen av de fremmede artene er uønsket i norsk natur Arrangementet er gratis. Bakgrunn. Hva ligger egentlig i begrepet invasive eller fremmede arter? I et paradigme med fokus på biosikkerhet og betydningen av «rett art på rett plass», kombinert med økende global mobilitet, blir flere og flere dyr og planter malplasserte. Såkalte fremmede arter blir aggressivt kontrollerte over landegrensene Fremmede skadelige arter -hvem er de? Er både planter, insekter, dyr, parasitter og fisk. Arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde regnes som fremmede arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller ubevisste hjelp. Arter kan også være regionalt fremmede Når det er et så stort trykk av fremmede arter, risikerer vi at enkelte individer har en genetisk variasjon som gjør at de tåler vårt klima. Da vil disse kunne spre seg i naturen, sier Westergaard. En annen overlevelsesstrategi er hybridisering. Arter som i utgangspunktet ikke er levedyktige her, kan formere seg med norske slektninger

Bergen kommune - Uønskede fremmede arter i Bergen: Her er

Fremmede arter Miljøstatu

 1. Den viktigste årsaken til tap av biomangfold er at leveområdene til mange arter ødelegges ved fysiske inngrep. Andre trusler mot biomangfoldet kan være forurensning, klimaendringer, høsting og introduksjon av fremmede arter. Jordbruk, skogbruk og utbygginger av ulike slag (boligfelt, industri, veier) bidrar mest til å endre arealene
 2. Hva er grunnen til at plantene er svartelistet? - Felles for de svartelistede plantene er at de sprer seg raskt i den norske naturen. De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, Det er mange fremmede arter i norsk natur som ikke er på «svartelisten», sier Gederaas
 3. Mange hagerømlinger er fremmede arter som har blitt brakt til Norge som prydplanter, men som utgjør en trussel mot norsk natur når de sprer seg over hagegjerdet. Fremmedartslista, tidligere kalt «Svartelista», gir en oversikt over alle fremmede arter i Norge samt risikovurdering
 4. Fremmede arter, hva er det? Det er ikke bare utenlandske arter som er fremmede, dette gjelder også planter og dyr som ikke naturlig hører hjemme lokalt der de er. Slike planter og dyr kan utkonkurrere eller spise de artene som naturlig er der fra før. Hagelupin vil fortreng

Fremmede arter - Artsdatabanke

Svartelista - en oversikt over fremmede arter i norsk natu

 1. Hva er en fremmed art? Opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde . Spredt til nye områder bevisst eller ubevisst ved hjelp av mennesket. import av arter. blindpassasjerer. Naturlig utbredelsesområde. Fremmed
 2. Hva er en fremmed art, og hvordan kan den skade? En fremmed art er en art som ved hjelp av mennesker har blitt innført til et område den ikke naturlig hører hjemme. Innførsel og spredning av fremmede arter er globalt sett en av de største truslene mot biologisk mangfold
 3. For nå er nok slaget tapt, brunskogsnegl er godt utbredt i Sør- og Midt-Norge. Utryddelse av fremmede arter er langt mer oppnåelig og kostnadseffektivt før de har oppnådd en stor utbredelse, altså mens de ennå er i tidlig etableringsfase. Hva kan vi gjøre for å tidlig oppdage nye fremmede arter som ankommer Norge
 4. Når man røsker opp arter med rot og det hele og dumper det i naturen kan mange av disse fremmede artene vokse videre der de har blitt dumpet og spre seg videre inn i sårbar natur
 5. Hva er en fremmed art? • Fremmed artart = spredtspredt vedved hjelphjelp avav menneskelig aktivitet til områder der den naturlig ikke hører hjemme • hageplanter • frø i kornlaster • skogplanting • bevisst utsetting • handelsvirksomhet • planting og flytting av masser • turisme og sportsfisk
 6. Tenk over hva du gjør med ditt hageavfall - fremmede arter sprer seg raskt ut i naturen. Sideinnhold Mange er harmløse, men noen sprer seg raskt fra eksempelvis hagen og ut i naturen, og kan gjøre stor skade

En bieffekt av fremmede arter er bruken av ulike sprøytemidler for å kontrollere og bekjempe disse artene. Av 2 483 kjente fremmede arter i Norge (Svartelista, 2007) er 117 arter omtalt og vurdert i handlingsplanen til fylkesmannen i Oslo og Akershus. For prioritering av arter har Fylkesmannen utviklet e Hva er svartelistede planter, da? Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista. Årsaker som kan true det norske artsmangfoldet og økosystemet kan være endring av arealbruk, forurensning og klimaendringer, høsting, gjengroing eller innføring av fremmede arter Forskningskampanjen er et landsomfattende citizen science-, eller folkeforskningsprosjekt, der elever fra 6 til 19 år inviteres til å hjelpe forskere i et forskningsprosjekt. Med Forskningskampanjen kan du som forsker få tusenvis av medforskere fra skoler i hele landet! Forskningskampanjen arrangeres under Forskningsdagene i september

Fremmede arter - Hovedportal - Mos

Hvilke to arter er det vi ser her? [Lupin og kongekrabbe.] De er fremmede arter i Norge, men det er også noe mer med dem. Hva er det? [De kan ha negativ påvirkning på norsk natur.] Hva betyr det at de kan ha negativ påvirkning på norsk natur? [De kan vokse så mye at artene som bor der fra før forsvinner, de kan spise opp maten til de. Hva er flått? Flått er et edderkoppdyr som lever av å suge blod fra pattedyr, fugler og smågnagere. Skogflåtten (Ixodes ricinus) den vanligste arten i Norden. Skogflåtten har fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Både larver, nymfer og voksne kan suge blod. Hvor finnes flåtten

En fremmed art er en art som ved hjelp av mennesker har blitt innført til et område den ikke naturlig hører hjemme. Innførsel og spredning av fremmede arter er globalt sett en av de største truslene mot biologisk mangfold. Fremmede planter konkurrerer med ville planter, og kan i verste fall utrydde artene som naturlig hører til i naturen. I all hovedsak bekjemper Vestby kommune fremmede arter med mekanisk bekjempelse som slått og oppgraving, men noen arter lar seg ikke fjerne ved mekanisk bekjempelse. I Vestby kommune er det i hovedsak artene rynkerose ( Rosa rugosa ) og parkslirekne ( Reynoutria japonica ) som må bekjempes ved kjemiske plantevernmidler Hva kan jeg gjøre Filtarve er en invasiv fremmed art, som utgjør en svært høy risiko for norsk natur. Foto: Hugo.art. Unngå pøbelplanter i hagen. Fortrenger sjeldne og trua artar i naturen. Mellom anna er den ein direkte trussel mot den raudlista arten kvitmure Hva er en «fremmed art»? andre? Hva er problemet? Strukturendring i naturtyper Påvirker stedegne arter Genetiske effekter Vektorer for sykdommer og parasitter . Lov og retningslinjer LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Natur-mangfold-love

Miljolare.no: Fremmede arter i Norg

Ikke alle fremmede arter er farlige. Når fremmede arter vurderes blir de plassert i én av fem kategorier: SE svært høy risiko, HI høy risiko, PH potensielt høy risiko, LO lav risiko og NK. - Fremmede arter er en stadig større trussel mot naturen vår, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima til Dagbladet. - Det vil jeg si er hovedkonklusjonen, etter å ha sett hva den nye. Hva er en fremmed art? valg kristiansand 2015 Begrepet «fremmede arter» omfatter alle arter som har blitt spredd utenfor sitt naturlige utbredelsesområde ved hjelp av menneskelig aktivitet. Dette omfatter også underarter, lokale varianter av arter og menneskeskapte varianter som gangster type photos og kultiverte planter

Til krig mot uønskede arterChydorus sphaericusBlåknappHornmidd i varmekjære løvskoger

Hva er fremmede arter. December 8, 2017 December 8, 2017 Svein. Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt. Når en fremmed art begynner å dominere og artene rundt seg, får vi et fattigere naturmangfold Arten regnes som den grunnleggende enheten i systematikken, men det finnes mange ulike definisjoner på hva en art er. LK06. Vis kompetansemål. Er det mulig å se hvor mange ulike billearter det er i denne samlinga, eller må vi bruke andre metoder når vi skal finne antallet arter? Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke. Mer enn 2500 fremmede arter er allerede registrert i Norge. Import av planter og trær, bevisst og ulovlig utplassering og ballastvann i skip er noen av årsakene til at artene kommer planteflora er fremmede arter. Både prestekrage, engsoleie og et stort antall andre engarter er naturaliserte frem-mede arter, men disse utgjør ingen trussel mot den stedegne naturen. I alt er det per 2012 påvist 2320 fremmede arter i Norge som er introdusert til landet etter år 1800. Artsdataban

kratt-torvmose

Hva er svartelisten egentlig? Artsdatabanken har laget en modell for risikovurdering av de planter som har kommet til Norge. Med risikovurderingene ønsker man å si noe om sannsynligheten for at en art kommer å bli invaderende og/eller utgjøre økologisk risiko for norsk natur i løpet av de neste 50 år Hva er en innfødt Arter? En innfødt arter er en organisme som lever i et område for helt naturlige årsaker, uten menneskelig inngripen involvert. Dette kan være fordi organismen utviklet seg i det miljøet, eller det kan ha blitt brakt dit av naturlige årsaker. Vinden kan sp Fremmede arter i Norge øker i antall og utgjør en reel trussel mot biomangfoldet. Men hva er en fremmed art? Og hvordan skal vi vite hva som er fremmede arter, eller hagerømlinger? Hvordan truer dette biomangfoldet i Oslo og Akershus? Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og skolelaboratoriet i Realfag ved Universitetet i Bergen holder.

TrøndertorvmoseKlubbeelvelibelleGul korallsopp

Fremmede hobbydyr. Den internasjonale zoohandelen er unik på flere måter. Ikke minst ved at ingen andre flytter så mange og så forskjellige arter av dyr og planter rundt i verden, i så stort omfang og så regelmessig, som hva vi gjør Det er nok å ta av - kjempebjørnskjeks, parkslirekne, legepestrot og skogskjegg formelig kjemper om plassen i veikantene. Lærere på kurs i Miljølæreaktiviteten 'Fremmede arter' trenger ikke gå langt fra UiBs lokaler på Marineholmen for å finnne, bestemme og fotografere artene Fremmede arter i Norge øker i antall og utgjør en reel trussel mot biomangfoldet. Men hva er en fremmed art? Og hvordan skal vi vite hva som er fremmede arter, eller hagerømlinger? Hvordan truer dette biomangfoldet i Oslo og Akershus? Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Naturfagsenteret og skolelaboratoriet i Realfag ved. Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, men de kan også innebære betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. som mange hageeiere frykter, er på avisforsidene hver sommer; gjør badestrender ubrukelige; tar knekken på mange hekkeplasser til sjøfugl; og er ute av kontroll utenfor hagegjerdet

 • Orrefors vaser genom tiderna.
 • Moringer.
 • Wandgitter deko weiß.
 • Husky ernährung wikipedia.
 • Recurve bue sæt.
 • Bruhn immobilien öffnungszeiten.
 • Blocket göteborg möbler.
 • Vivaneo wiesbaden.
 • Train riga jurmala timetable.
 • Filosof 1500 tallet.
 • Hyundai tucson mått.
 • Kakeform kitchen.
 • Klok analoog en digitaal.
 • Botsreise kryssord.
 • Religion indonesia.
 • Intro drammen.
 • Amaranth gepufft müsli.
 • Organigramm deutsche marine.
 • Sequoia national park sehenswürdigkeiten.
 • Drøbak skiløype.
 • Lowrance innvendig svinger.
 • Tanzschule regenstauf.
 • Mgp junior 2018 påmelding.
 • Studentbolig trondheim ntnu.
 • Todesanzeigen monheim am rhein.
 • According to the bible how old is earth.
 • Leos lekeland trondheim.
 • Culusuk superfit bäst i test.
 • Sloe gin norsk.
 • Kugler und rosenberger.
 • Die schatztruhe heim und garten strandkörbe gartenmöbel grillgeräte.
 • Mam flaskesmokk 3.
 • Spilleliste p13.
 • Down body workout.
 • Herrenes tale kollega.
 • Ferienwohnung benno norderney.
 • Fantastic mr fox svenska.
 • Hähnchen auf drehspieß befestigen.
 • Sommarjobb 15 år.
 • Tøj til store kvinder udsalg.
 • Tilt aldersgrense.