Home

Universell utforming skjema

Universell utforming av skjema Både teknisk, pedagogisk og innholdsmessig må skjemaene arbeides med, slik at det blir forståelig for alle, og ikke minst enkelt å fylle ut. I dette kurset vil vi se på alle aspekter av hvordan man lager gode og universelt utformede skjemaer Deltasenteret gir tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknadsfristen er normalt i januar hvert år

Universell utforming. Steg 1 av 5. Søkjar Organisasjon. Fornavn/etternavn. Adresse. Postnr. Poststed. Epost. Bankkonto. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema. Forrige. Avbryt. Neste. Vennligst ven Universell utforming av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Universell utforming og responsiv design Alle elektroniske skjemaer fra KF følger ELMER 2-standarden og WC3-krav. Skjemaene oppdateres løpende i henhold til nye standarder og endringer i lovverket. KF Skjema er tilrettelagt med universell utforming og responsiv design som sørger for en god brukeropplevelse både på mobil og nettbrett Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17

Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Skjemaene er i pdf-format og utfyllbare. Lagre først skjemaet på egen pc, deretter åpner du det fra pc'n, fyller ut og lagrer på nytt. Husk at de må skrives ut og sendes inn på papir

Universell utforming av skjema - Bouvet Norg

Handlingsplan for universell utforming - Eigersund kommune

Kommunal strategi for universell utforming Last ned dokumentet her Last ned kartleggingsskjema for offentlige bygg her I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. En bevisst holdning til universell utforming er viktig på alle nivå fra kommunal planstrategi til utførelse, drift og vedlikehold En podcast om universell utforming hvor vi går gjennom alle de 78 tørre suksesskriteriene i WCAG 2.1 på 26 ikke-fullt-så-tørre episoder . Vertene i denne podcast-serien er UU-ekspert Anders Ekkje Slettebø fra Webstep og UX-designer Erling Håmsø fra Okse.. Tildelt Tilgjengelighetsprisen 2019! om universell utforming av IKT, baserer seg på Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 nivå A og AA med enkelte unntak. WCAG er teknikkuavhengig, og har egne løsningsforslag for PDF-formatet for å oppfylle kriteriene. Difi følger samme spor, ettersom de mener at PDF-dokumenter som publiseres via e Universell utforming Om uu-testing. 2 Innhold Tabeller, tekst og struktur, overskrifter, skjema m.m. 1.3.2 Meningsfylt rekkefølge (Nivå A) 1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A) Instruksjoner må ikke utelukkende være avhenige av form, størrelse, visuell plassering

2.1 Avvik 1: Skjema. Nav sikrar ikkje universell utforming av skjema på nettstaden. Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0: 3.3.1 Identifikasjon av feil; 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner; 3.3.3 Forslag ved fei Nasjonal lovgivning i Norge stiller krav om universell utforming av IKT-løsninger for både offentlig og privat sektor. Dette gjelder i høyeste grad også nye offentlige nettsider. Når nye offentlige eller private nettsteder skal etableres, er det nesten alltid basert på en åpen anskaffelse Universell utforming ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utforming ligger det både en visjon og konkrete mål med hensyn til å planlegge og realisere bygg med universell utforming Forside / Epi-skjema / Påmelding seminar om universell utforming. Påmelding seminar om universell utforming. Innhold. Påmelding seminar om universell utforming 28. oktober. Navn * Stilling * E-post * Telefon * Etat, virksomhet, råd * Lunsj? Ja Nei * Allergier? * Send Sist oppdatert: 12. oktober 2020 Universell utforming Det handler om å gjøre bruksopplevelsen bedre for alle. Du bedrer bruksopplevelsen for dem som bare har tid til å lese om produktene dine på bussen på en liten skjerm, de som vegrer seg for å lese lange tunge tekster eller er stresset og har mye annet å tenke på - de som manøvrerer seg rundt på nettsiden din samtidig som de sitter i telefonen

Verdal - en ressurskommune innen Universell Utforming. I perioden 2009- 2013 er Verdal ressurskommune innen universell utforming. I tillegg til å flagge universell utforming høgt i egen kommune, kan andre kommuner komme på besøk eller invitere oss til besøk for tips og kompetansedeling Dårlig visuell utforming av spørreskjema kan føre til lavere svarprosent og dårligere kvalitet på dataene vi samler inn. Vi vil behandle spørsmålet om hvorfor visuell utforming av spørreskjema er viktig mer i dybden i kapittel 2. Don Dillman, som regnes som den fremste forskeren på visuell utforming av spørreskjema KS nettverket for universell utforming: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på universell utforming Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Furuneset aktivitetssenter Gnr. / Bnr: Registreringsskjema er med utgangspunkt i TEK -10 Forvaltningsansvarlig: Kommune: Sandnes Telefon: Naturbasenr: Element x Sjekkpunkt Totalinntrykk: Ligger ved Lutsivannet. Stor asfaltert p-plass, hele plassen reservert for HC biler

Søknad om tilskudd til arbeid med universell utforming

Skjema A-Å; Universell utforming - kartleggingsskjema; Universell utforming - kartleggingsskjema. Last ned kartleggingsskjema for offentlige bygg her. Sist endret 09.06.2017. Skriv BUK: Skjema for søknad om midler fra BUK (Barn og unges kommunestyre) Byggesak skjema - utskrifts baserte. D Loven. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.Forskriften gjelder alle nettjenester og apper som er rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor Universell utforming av materiell # Universell utforming sikres gjennom struktur og forutsigbarhet i læringsressurser. Det krever blant annet at alle presentasjoner har oppsett som gjør dem lette å lese og forstå. Tekst: Bruk skrift uten seriffer som er lette å lese. Skriftstørrelsen bør være minst 28 på innhold og minst 32 på. 1 Universell utforming 1.1 Definisjon Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming. Universell utforming er en strategi for plan-legging og utforming av produkter og omgivelse Målsettingen i prosjektet har vært å tydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til utforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevante håndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypende innhold.. Veilederen gir en forenklet framstilling av relevant innhold i byggteknisk forskrift

Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. universell utforming er kontaktperson for Trondheim kommune til K1- prosjektet ledet av Miljøverndepartementet. 5 Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar aktivt i utvikling av universell utforming. Rådet tar egne initiativ, er dialogpartner og uttaler seg til politiske saker vedrørend

Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdatert. 1. Innledning. 2. Erfaringer i maritim passasjertransport. 3 Universell utforming - nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) Les mer: Universell utforming - Bufetat. Definisjon av Universell utforming, faktaark og mer. Skjema. Publisert 14. juni 2014 | Oppdatert 20. november 2014. Rælingen kommune. Adresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby | Besøksadresse: Bjørnholthagan 6,. Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler

Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune 02 Atkomst Side2 Utgave 1.1, 01.05.10 Element Ny byggteknisk forskrift REN veiledning til teknisk forskrift Anbefalinger mht universell utforming Stigning Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For korter universell utforming og gruppen møtes en gang i måneden. Ulike strategier med hensyn til arbeid med universell utforming diskuteres i gruppen, utfylte skjema gjennomføres befaring av skolebygget med saksbehandler ved Trondheim eiendom og rådgiver universell utforming

Universell utforming - Vindafjor

Universell utforming innebærer et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle løsninger, mens universell utforming forutsetter at hovedløsningen i seg selv dekker alle brukerbehov Registrering av universell utforming av bygninger og uteområder • Prosjekt: Registrering av universell utforming av bygninger og uteområder i Solør • Beskrivelse: Kartlegge 3 offentlige bygg, sentrumskjerne og evt. andre aktuelle publikumsområder som innbyggerne peker ut som problemområder i Grue, Åsnes og Våler Forøvrig tyder svarene på at tilgjengelighet og universell utforming primært oppfattes som mål framfor en prosess. I rapporten er én av konklusjonene at spørreskjemaprogramvaren bør testes av brukere med ulik funksjonsnedsettelse, og at man ikke bare bør se på universell utforming som et mål, men som en prosess

PDF - Universell utforming - Fagområder - Universell

 1. g. Krav og regelverk. Tilsyn, rapporter og undersøkelser. For hvem og hvorfor. Informasjonssikkerhet. Internkontroll. Utvikle kompetanse Et skjema defineres som en samling av spørsmål og forklaringer som under ett navn legger til rette for avgivelse av et avgrenset sett med opplysninger på vegne av en avsender i en.
 2. g (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utfor
 3. utt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt
 4. g Et samarbeid om felles webplattform mellom Museene i Sør-Trøndelag, Anno museum, MiA - Museene i Akershus og Norsk Folkemuseum Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer Telefon 977 83 000 E-post support@museumsit.n
 5. g, er å finne løsninger som er brukbare for alle. Universell utfor

Universell utforming gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utforming av bussholdeplassen Plassering • Oppstillingsplassene for buss bør ligge på rettstrekning, slik at en er sikret god tilgjengelighet til all Universell utforming. Det som er nødvendig for nokre, er godt for alle. Arbeidet med universell utforming har høgt fokus i Time kommune. Universell utforming handler om å skapa gode, inkluderande lokalsamfunn der alle kan delta Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University Husbankens handlingsplan 2017-2021 - universell utforming. Handlingsplanen legg grunnlaget for ein samordna og målretta innsats i Husbankens arbeid med universell utforming. Den er eit viktig heilskapleg verktøy for å nå dei måla som er satt på fagområdet

Søknadsskjema - Universell

«Universell utforming av byggverk tilsier at hoved løsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel lysforhold, lydforhold og innemiljø Veileder for et universelt sentrum Hamar kommune ønsker å gi gater, fortau og plasser et enhetlig preg og bedre universell utforming. De har derfor fått laget en egen formingsveileder som viser hvordan man vil ha det. Veilederen skal være et verktøy for kommende byggeprosjekter i Hamar

Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt) Alle nye nettsider er pålagt ved forskrift om universell utforming å følge WCAG 2.0-standarden. Wcag 2.0-standarden. CoreTrek har lang erfaring med utvikling av nettsider for offentlige instanser, og vi kjenner dermed kravene til universell utforming godt Her finner man informasjon om tjenester, politikk, skjema, service, nyheter og all annen informasjon du som innbygger trenger å vite Universell utforming Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg p

Universell utforming tyder at produkt, tenester og omgjevnadar skal utformast på ein slik måte at dei kan nyttast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. Visjon. Stord kommune er eit samfunn for alle Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne

Tjeldsund kommune har satt av 3 % av kulturmidlene (som ikke går direkte til idrettslag) til tiltak for å fremme universell utforming. Råd for funksjonshemmede tildeler disse midlene i samarbeid med enhet for kultur og folkehelse Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig - på en likeverdig måte. Begrepet er også kjent som: Design for alle. Utforming for alle. Inkluderende utforming. Universell design. Tilgjengelighetsdesign. Du kan for eksempel universelt utforme Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger. Dette er indikatorer som brukes når Difi fører tilsyn med virksomheters nettløsninger og ved statusmålinger. Indikatorsettet er fremdeles under arbeid, og vi inviteres til å komme med tilbakemeldinger. Les artikkele Ved utforming av utearealet til barnehagen må vi tenke på universell utforming helt fra starten av. Det er viktig å ta hensyn til drenering, gangarealer, utearealer, vognoppstilling, lekearealer for små og store og plassering av bygget i terrenget. Tenk at barnehagen skal ha en god flyt

Video: KF - KF Skjema

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate VUU vil fremstå i ny drakt i 2019. Da blir det oppdatert informasjon på alle faner, og mer funksjonalitet og brukervennlighet for å kunne lære mer om universell utforming i høyere utdanning. Si gjerne fra om innhold dere ønsker på plass Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i Solør Gi oss din tilbakemelding på hindringer i nærmiljø- og sentrumsområder i Grue, Åsnes og i Våler. Utilgjengelige og ikke universelt utformet områder og steder angis på vedlagt skjema

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få delta Du får rett og slett din egen avdeling for universell utforming på plass eller distanse, uten at du trenger å ansette eller opprettholde egen kompetanse. Ulike nivåer på din avdeling for universell utforming . Stor. Egen supportlinje hos Funka med eksperter på universell utforming som kjenner dine behov Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark

Fra silo til micro services

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Universell utforming er noe vi har visst om lenge. Da hører vi ofte om WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (versjon 2.1 kommer etter sommeren), og andre tekniske verktøy eller dokumenter tilknyttet universell utforming. Det er mange som gjør mye bra for universell utforming og det skal de ha sin velfortjente honnør for Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens..

Skjemaer - Husbanke

Viktig å vite! Vi skiller mellom krav og ressurser.Dersom du er pålogget denne temasiden, vil du kunne legge til krav og ressurser for ditt foretak. Det vil si at eventuelle krav du legger inn her, vil på sikt være tilgjengelig som krav i sjekkliste for universell utforming (MAKS-rutine 48-018) i kvalitetsplaner for ditt foretak. Ressurser du legger til vil fungere som et hjelpemiddel Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Onlinekurs - Universell utforming av PDF-dokumenter. Skreddersydde kurs - Universell utforming av PDF-dokumenter. Vil du vite mer om universell utforming av PDF-dokumenter? Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg. Det finnes feil i skjemaet. Navn Organisasjon. 6.2.3 Skjema Universell utforming oppnår man ved å lage løsninger som alle kan bruke, både mennesker med og uten funksjonsnedsettelser (St. meld 17 2006-2007). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven1 er en ny lov som behandler rettigheter i samfunnet for mennesker me Innspill til universell utforming I forbindelse med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Steinkjer kommune plikt til å kartlegge situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt over plasser der det ikke er universell utforming i dag

Skjema for transportløyve | Statens vegvesen

Gjennom universell utforming legg vi til rette for inkludering og deltaking for alle. Vestland fylkeskommunen arbeider målretta med universell utforming. fargar og kontrastar, overskrifter, lenker, bilete, skjema, søkefunksjon, sidetitler og kodevalisering. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Fylkeseldrerådet kommunenettverk universell utforming 25-27. september 2017. Kommunenettverket universell utforming jobber hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder, og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- kommuner jobber aktivt med universell utforming og kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og gode eksempler. Solveig. Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer. - I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk i sjekklister, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person

Søknad om ansvarsrett – Familie hjørne

Ny veileder om universell utforming av uteområde

Antall Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv. (Tek 10 § 8-9. Parkerings- og annen oppstillingsplass (3)) Veileder til Tek 10: Preaksepterte ytelser: Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede må stå i. Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfoming fra første strek Universell utforming vil si å legge til rette for at alle mennesker uansett alder og funksjonsevne på en likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene. Universell utforming er som begrepet tilsier bredt og omfangsrikt og fordrer spisskompetanse på en rekke fagområder innen både lyd, lys, arkitektonisk konsept og detaljer Universell utforming er ikke bare viktig når man skal lage en pdf eller video for bruk i undervisningen, men: \爀屲Flere av dere\ഠhar eller vil få et ansvar for innkjøp av digitale læremidler, LMS, plattformer e.l. Det er derfor greit å være klar over at de對t finnes krav om uu også i denne prosessen.\爀屲Lov om offentlege anskaffingar krev at det skal tas omsyn til universell.

Nyhetsbrev Universell Utforming A

Noen av dere møtte rektoren vår i rullestol for en tid tilbake, og lurte nok på hva som foregikk. 1HO har de to siste ukene jobbet med temaet universell utforming. Dette handler blant annet om hvordan bygninger kan tilpasses alle som skal bruke for eksempel et skolebygg Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en.

5 konkrete forbedringer for universell utforming

Universell utforming: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er sentralt Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle Universell utforming universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. universell utforming inne-bærer også å utvikle nye, gode løsninger som går lengre enn minimumskrav i lovverket. brosjyren omfatter toalett og bad i bygninger og anlegg for allmennheten. dette kan vær

Ord og uttrykk i byggebransjen + objektforklaringer - DittLeilighet i Gulaksvegen, Eivindsholen - Block Watne

Universell utforming. MENY Hopp til hovedinnholdet på siden. A A A A A. Ansatte; Kontakt oss; Oppvekst. Barnehager. Kommunale barnehager. Planetringen barnehage. Aktuell informasjon for foreldre; Foreldremøter; FAU og SU; Årsplaner; Årsrute Skjema for sommerferie 2014 Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Universell utforming. Krav til universell utforming har ført til utvidet bruk av dørautomatikk i både næringsbygg og boligbygg. Vanligvis tenker man at funksjonshemmede skal kunne betjene inngangsdør og dør til HC-toalettet

 • Design spisestue.
 • Stor husvogn.
 • Treffen nach kontaktsperre.
 • Spinat aussaat gewächshaus.
 • Oscar bester film 2018.
 • Wie lange wirkt ibuprofen 600.
 • Provinser i spania.
 • Postleitzahl leipzig grünau.
 • Laks nidelva.
 • Osrs swordfish cooking.
 • Haßfurter tagblatt traueranzeigen.
 • Ipad pro 12.9 test 2017.
 • Viktige historiske hendelser islam.
 • James franco høyde.
 • Yoga kurse anfänger düsseldorf.
 • Whippet färger blå.
 • Ord som slutter på d.
 • Eyeliner augenform.
 • Stress eller prestasjonsangst.
 • Eyeliner augenform.
 • Glitter xhibition.
 • Partialruptur patellasehne.
 • Coffin nails.
 • Operasjonssykepleier uia.
 • Radaktiv graz.
 • Ledig stilling pianolærer.
 • Svalehale fres.
 • Kurs i italia.
 • Vanntett bluetooth høyttaler test.
 • U atom.
 • Petersilie säen keimdauer.
 • Lastolite reflexskärm.
 • Nsu prozess kosten.
 • Tv ratingen tanzen.
 • Antikk trondheim.
 • Tet rådgivning.
 • Elko støpsel.
 • Öffnungszeiten hensel und koller hof.
 • Vad betyder udda.
 • Liegenschaftskarte sachsen.
 • Kba app.