Home

Digitale læringsressurser

Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner Digitale utgaver av lærebøker og læringsressurser fra Norsk Digital Læringsarena (NDLA) og Wikipedia har multimediainnhold. Det styrker bruk av og tilgang til digital tekst i skolen. Digital tekst. Kan leses og skrives på en dataskjerm; Er lett å dele; Gjør det mulig å samarbeide og samskriv

Forfatter Margareth Sandvik

Tagger: bibliotek ub digitale læringsressurser dlr læringsressurser lor læringsressurs For å lagre og dele digitale læringsressurser tilbyr NTNU en skybaser tjeneste som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner Digitale læringsressurser Fram til det igjen er mulig å holde kurs med oppmøte oppfordrer vi helsepersonell til å benytte våre nettbaserte kurs og demonstrasjonsfilmer: E-læringskurs i selvmordsrisikovurderin Åpne digitale læringsressurser er fritt tilgjengelige digitale læremidler som er nyttige i læring, undervisning og forskning. De åpne digitale læringsressursene spres med åpne lisensbetingelser som for eksempel Creative Commons eller GNU fri dokumentasjonslisens Læringsressurser Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Teknologi i opplæringe Se og opplev læring på digitale flater som fremmer innovasjon, samarbeid og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen. Opplev inspirerende foredrag, deling av god praksis og erfaringer fra kolleger på flotte konferansehotell. Prøv de nye læringsressurser som er utviklet for Fagfornyelsen og som tar vare på norsk kultur og språk

COLIBRIS

DLR - Digitale Læringsressurser Uni

 1. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Publisert: 06.07.2018 Litteraturhenvisninger. Blikstad-Balas, M. (2012). Digital Literacy in Upper Secondary School - What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? Nordic Journal of Digital Literacy, 7(2), 81-96..
 2. I bestrebelsen på å tilpasse opplegget for hver enkelt elev kan det være nyttig at elever kan ta i bruk digitale læringsressurser. Når du som lærer gjør deg kjent med de digitale læringsressursene, kan du også tenke på hvordan elevene kan benytte seg av ressursene på egenhånd og sammen med foreldre
 3. Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers, som skal bidra til å «stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg»
 4. Her finner du tilgjengelige nettressurser. Askiraski. Brettbok
 5. Sentralt kompetansemiljø med støtte til digitale læringsressurser. Gjenstående tegn: 255 Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
 6. Generelle digitale læringsressurser og digitale læremidler . Unibøker fra Aschehoug og CappelenDamm finner dere på Unibok.no (logg på med Feide). Unibok er digitale bøker, noen med lyd, og kan brukes gratis ut september. Unibok har flere titler som brukes ved skolen: Delta!, Vamos 1, Tracks, Gymnos, Naturfag for yrkesfag
 7. kan bruke digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser til å skape rammene for utvikling av elevers kreativitet, innovasjon, problemløsningsevner, algoritmiske tankegang og entreprenørskap som de trenger i et globalisert samfunn og et arbeidsliv i stadig forandring; Generell kompetanse Læreren

Digitale lærebøker www

 1. Itunes u - Apples distribusjonsløsning for digitale læringsressurser; Open Educational Resources (OER) - samlinger og communities for åpne ressurser og læringsverktøy. Open courseware consortium - søk i drøyt 3000 åpne læringsressurser og kurs, på 7 språk og fra 40 universiteter verden rund
 2. digitale læringsressurser -individuell del. ii. Fritt i forhold til formen, men den bør innehold om noe bruk av denne type digitale læringsressurser i læringssituasjoner iii. Minimum en side (skrifttype Times New Roman, fontstørrelse 12, linjeavstand1,5). Del 2: Gruppevis (praksisgruppe) 1) Vurder den digitale læringsressursen som.
 3. Den nye nettvettportalen er et nyttig verktøy for lærere som skal undervise om nettvett og digital dannelse. Læreren krysser av for elevenes alderstrinn eller andre kriterier, og så søker portalen frem hvilke norske læringsressurser som finnes. Portalen er gratis å bruke og har korte omtaler av hver læringsressurs. Alt fra quiz til filmer En læringsressur

Dele digitale læringsressurser - Wiki - innsida

Digitale læringsressurser fra KS. Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema. I Snasen lærer du om kommunens oppgaver og hvordan en kommune styres KS Ung - Digitale læringsressurser Innhold Informasjon Oppslagstavle Kursets forside KS har utviklet flere ressurser som bidrar til å øke elevenes kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, offentlige beslutningsprosesser, innovasjon, kommuneøkonomi, medborgerskap og lokaldemokratiets oppbygning og praksis Digitale læringsressurser. Dette er digitale betalingsressurser som skolen og/eller Nordland fylkeskommune betaler for at du kan bruke. Les aviser på nett Følgende- aviser finner du brukernavn og passord til på ITSL-siden Biblioteket på Bodin; Morgenbladet, Dagens næringsliv, Klassekampen, Aftenposten, Bodø NU og Utrop 5 Del!1! Innledning! De!digitale!læringsressursene,!i!likhet!med!andre!læringsressurser,!benyttes!i!ulike! sammenhenger,!av!forskjellige!lærere!og!til!ulike.

Prosjektet ConductIT skal utvikle digitale læringsressurser for dirigenter (type musikkdirigenter) over hele verden. ConductIT retter seg mot musikkstudenter og musikere som ønsker å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som dirigenter, enten det inngår i en grad, som videreutdanning eller som et enkeltstående kurs En viktig debatt om deling av digitale læringsressurser har kommet opp i kjølvannet av omleggingen til digital undervisning og vurdering i høyere utdanning de siste ukene. Mange i sektoren var godt forberedt på denne omleggingen, men for andre har læringskurven vært bratt. Digitale ressurser og undervisningsopplegg har vært delt i stort omfang innenfor faglige nettverk og i åpne. Kvalitetskriterier+ ! for$! digitalelæringsressurser!!! Hjelp!for!lærere!og!andre!som! ønskeråvurderedigitale! læringsressursers!egnethet!i! pedagogisk!sammenheng. I boka til Ola Erstad (2005), Digital Kompetanse i Skolen, har han skrevet at digitale læringsressurser gir nye muligheter til å jobbe med faglig innhold ved at lærere og elever selv kan produsere sine egne læringsressurser. Som eksempel nevner han et læringsverktøy som kalles Mzoon,. 11000 digitale leseressurser . Den digitale plattformen Free Learningvil også ha langsiktig verdi som en innholdsrik kilde til lese- og læringsressurser på språk barn i mange utviklingsland behersker. Per i dag omfatter søket over 11000 digitale ressurser på 150 språk

Digitale læringsressurser i Helse Nord (helse-nord-no) Helse Midt. Kurskatalog (helse-midt.no) Helse Vest [Lenke kommer] Sist faglig oppdatert: 13.05.2020 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Digitale læringsressurser er frittstående ressurser som ofte brukes i oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i et fag. Conexus har flere gode leseverktøy som forenkler lærerens hverdag, øker motivasjonen hos elevene og der aktivitetsdata vises direkte i Conexus Engage Digitale læringsressurser er digitale hjelpemidler brukt i en pedagogisk sammenheng. Det er altså den pedagogiske konteksten hjelpemidlene brukes i, som gjør det til en læringsressurs. Man har standardprogrammer som tekstbehandlere, regneark, presentasjonsverktøy eller gir tilgang til informasjon

Ta i bruk digitale læringsressurser som allerede finnes! Ikke alle læringsressurser og undervisning må lages fra bunnen av. Vi har samlet et utvalg nettsider, e-læringskurs, nettbaserte forelesninger og podkasts som undervisere kan bake inn i egne undervisningsopplegg Digitale læringsressurser er pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser. I oversikten finner du noen av de mange ressursene som etterhvert er åpent tilgjengelig på nett og som fritt kan brukes i undervisning Vis mer - Det vil ta minst 10-15 år før vi har nok forskning til å forstå betydningen av digitale læringsressurser for læringsutbytte i alle fag NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR-prosjektet. Delingsarena. Ledige stillinger. NDLA på Faceboo Kort om emnet. Aktuelle juridiske bestemmelser om læremidler og læringsressurser. Sentale læremiddeldidaktiske og mediepedagogiske teorier, perspektiver og tilnærminger til utvikling, utforming, presentasjon, analyse og vurdering av ulike pedagogiske tekster, læremidler og digitale læringsressurser

Disse fordelene de kan få med digitale læringsressurser er fullstendig avhengig av at disse ressursene faktisk tilrettelegges for dem. Likestillings- og diskrimineringsloven sier at alle nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet fra 2021, her henger NTNU bak. Sosialt viktig med fysisk oppmøt UTPRØVING AV DIGITALE LÆRINGSRESSURSER. Vi har gått bort fra den tradisjonelle undervisningen i klasserommet og erstattet dette med digitale læringsressurser. Utprøvingen er blitt gjennomført ved å tenke nytt med å blande ulike undervisningsformer. All undervisning og opplæring er digitalt, bortsett fra en workshop midt i fagperioden Om universell utforming av digitale læringsressurser # Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger (IKT) i utdanningen er svært viktig for at alle skal kunne gjennomføre studier. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018,.

Digitale læringsressurser - Nasjonalt senter for

Åpen deling av digitale læringsressurser - DLR. Med DLR kan du samle alle dine digitale læringsressurser på ett sted, og publisere og dele dem med andre. DLR . Ta vare på egenproduserte læringsressurser du har i private samlinger ved å dele materialet åpent slik at også andre kan benytte dem Søk etter læringsressurser. Søk. Grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk. Skriving - sirkelmodell

Åpne digitale læringsressurser - Wikipedi

Mye av forskningen gjort på bruk av digitale læringsressurser i høyere utdanning fokuserer på bruk av læringsplattformer som Fronter og It's Learning (Ørnes, Gaard, Refsnes, Kristiansen & Wilhelmsen, 2011), og vi finner få studier som tar for seg den fulle bredden av digitale læringsressurser studenter bruker for å tilegne seg studierelevant kunnskap (Rønning & Grepperud, 2006) Digitale læringsressurser. Eidsvoll 1814 eier og drifter Min stemme.no og tilbyr her læringsressurser for elever fra første klasse til og med videregående skole. Innholdet er åpent og gratis å bruke - for alle Medielab tilbyr veiledning og produksjon innen læringsdesign og utvikling av digitale læringsressurser. I tillegg til pedagogisk kompetanse tilbyr vi produksjon og rådgiving innen læringsdesign, webutvikling og programmering, grafisk design og visualisering, medieproduksjon og formidlingsstøtte Ha gode rutiner på anskaffelse og bruk av læremidler og andre læringsressurser. Gjennom NDLA og andre åpne eksisterende delingsarenaer på nett, har mange lærere fått tilgang til digitale undervisningopplegg, tips til læringsressurser og kilder til fagstoff, samt gode råd om bruk av apper og programvare for ulike fag

Læringsressurser www

Digitale læringsressurser. Det finnes mange gode læringsressurser fritt tilgjengelig på nett. Digitale verktøy skaper variasjon og motivasjon for barna, og gir nye innfallsvinkler til lærestoffet. Her finner du tips til noen nettsider som kan være til hjelp i skolearbeidet Tilgang til digitale læringsressurser UiB kjøper inn digitale bøker og tidsskrifter som du får tilgang til fordi du er student ved UiB. Bruker du universitetets nettverk, enten på universitetets datamaskiner eller din egen, får du automatisk tilgang til alt vi har (les mer om hvordan du kan sjekke om UiB har digital tilgang )

Læring på digitale flate

Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene Nå åpner flere større bedrifter tilgang til interne digitale læringsressurser, for å gi de som står uten jobb kompetansepåfyll. Vi er stolte av å legge til rette for og støtte opp om #delingsdugnad. Delingsdugnad ble lansert 13. mai. Se webinaret i spilleren på denne siden Norsk Industris læringsressurser består blant annet av animasjoner som på en god måte illustrerer viktige prinsipper, og filmer som skisserer hverdagen i dagens teknologidrevne industri. Norsk Industri tilbyr også E-bøker. Les mer om Norsk Industris digitale læremateriell for videregående skole . Tilbud også for lærlinge Digitale læringsressurser fra biblioteket. Du finner gode ressurser på nett om EndNote, Zotero, NVivo, LaTex og Tableau. Biblioteket er også tilgjengelig til å hjelpe digitalt! Tweet. Trenger du hjelp med EndNote, Zotero, LaTeX, NVivo eller Tableau? Har du. Sammendrag Strategi for digitale læringsressurser i grunnopplæringen bygger på Program for digital kompetanse 2004 - 2008 og St.meld. 30 - Kultur for læring.Strategien må også sees i sammenheng med eNorge-planen. Mål for strategien er at det innen utgangen av 2008 skal eksistere et godt grunnlag fo

Digitalisering av skolen: De største utfordringen

Etter hvert som de blir kjent med flere funksjoner, kan de gjøre alt ferdig i det digitale verktøyet før de tar en utskrift eller leverer oppgaven på læringsplattform. Siden mange oppgaver krever en kombinasjon av matematikk og tekst, kan det være fornuftig å bruke tekstbehandler til å lage besvarelsen og lime skjermbilder fra regneark, graftegner og/eller CAS inn i tekstbehandleren 1 DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Er du opptatt av hvordan teknologi kan støtte din undervisning? Ønsker du å lære om pedagogisk bruk av digitale verktøy, bruk av video eller andre digitale læringsressurser? Her kan du bli inspirert, plukke opp gode råd og orientere deg om hvilke prosjekter NLA er involvert i Digitale læringsressurser. TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE . IKT i skolen; Linker / Blogger; Publisert av: atlehaga | april 7, 2010 Virksomme ord - den politiske talens historie i Norge. Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talens historie i Norge

Læringsressurser på nettbrett. iPad-en kommer ferdig konfigurert med apper som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. Det er dessuten en firmaportal på iPad-en hvor eleven selv kan installere apper som er forhåndsgodkjente av kommunen. Det er ikke mulig å legge inn privat Apple ID på iPad-en Brukerstøtte / Digitale læringsressurser / E-læring / Fleksibel læring / Fronter / IKT og læring / IT-støtte til utdanning / IT-tjenester / Video / Biblioteksveiledning. Conzett, Philipp Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk. philipp.conzett@uit.no. UB 135.12 +4777645361 lom digitale læringsressurser og studentenes egeninnsats i utviklingen av kreativitet, kritisk re!eksjon og selvstendig tenking: Critical pedagogy asserts that students can engage their own learning from a position of agency and in so doing can actively participate in narrating their identities throug Dette er digitale betalingsressurser som skolen og/eller Nordland fylkeskommune betaler for at du kan bruke

UiT har utviklet en Avtaleskjema-mal som skal brukes av alle undervisere og ansatte når det utvikles digitale læringsressurser ved UiT. Dette er for å sikre en forpliktende avtale mellom UiT og innholdsansvarliges fakultet/institutt når det gjelder opphavs- og bruksrett av en produsert digital læringsressurs Innlegg om digitale læringsressurser skrevet av Dag Rune Ramstad. SANU - Samarbeidsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren - har fått undersøkt studenter og kommende studenters forventninger til bruk av digitale læringsressurser i norsk høyere utdanning. Rapporten Dagens og morgensdags studenters forventninger til digitale læringsressurser i høyere utdanning, kan lastes ned fra. - Digitale læringsressurser er i ferd med og bli viktigere enn skolebøker.. - Elevene får IKKE digital kompetanse uten at skolen bidrar - Bruk av IKT I undervisningen gir et stort potensiale for læring (80-90 % av norske lærerer) - Læreren og skolen styrer elevenes bruk av digitale læringsressurser læringsressurser til bruk i undervisning og læring. Med digitale læringsressurser mener vi i denne sammenhengen ulike typer ressurser som brukes i et læringsarbeid og som er tilgjengelige i et digitalt format. Det er ikke gitt at økt bruk av digitale læringsressurser føre Dette er en kartlegging utført på oppdrag fra Norgesuniversitetets Ekspertgruppe for deling av digitale læringsressurser (DLR). I kartleggingen sees det nærmere på behovet for en type nasjonal rådgivnings‐ og støttetjeneste knyttet til juridiske aspekter og delingsproblematikken innenfor høyere utdanning

Fevikkonferansen 2018 | Mestring for alle

Til læreren - skolekassa

 1. Digital relasjonsbygging. Hvordan aktivisere og engasjere deltagere digitalt? Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen, NTNU. 12.40-13.20: Hvordan skal vi øke kvaliteten av digital undervisning? Pedagogikk, politikk og delingskultur. Deling av læringsressurser gjennom DLR. Malcolm Langford, CELL Ui
 2. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483.
 3. dretall som kan lastes ned som rikt.
 4. aktiv læring digitale innfødte digitale læringsressurser digital studieteknikk e-learning e-læring EDEN EDEN 2012 EDEN 2013 Education engelsk HiST IKT i undervisning IKT i utdanning komparativ språkanalyse konferanse om IKT KOSEN nettbrett nettlesere nettundervisning NKUL norsk NTNU online course podcast SmartBoard smart board smart.
 5. Innlegg om Digitale læringsressurser skrevet av Hanne Maria Bingen. Etter å ha latt oss inspirere av Arne Raaheim og Helge Stensrud om læring og bruk av digitale verktøy, og deretter deltatt på Læringsfestivalen, var det tid for en workshop med lærerne for videre inspirasjon

Digitale læringsressurser. TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE . IKT i skolen; Linker / Blogger; Publisert av: atlehaga | februar 28, 2009 Nå er Store Norske Leksikon gratis på nett. Store norske leksikon åpnet sine nye nettsider 25.02 Film. Du kan bruke: filmer gjort tilgjengelig via FilMet, OsloMets videoarkiv (film.oslomet.no). filmer som er publisert med en fribrukslisens, slik som Creative Commons (creativecommons.no).. sitater fra film (delrett.no) om klippet skal være utgangspunkt for diskusjon eller kritisk analyse. opptak av NRKs programmer til bruk i undervisning innenfor avtalen med Norwaco (norwaco.no) Er du opptatt av hvordan teknologi kan støtte din undervisning? Ønsker du å lære om pedagogisk bruk av digitale verktøy, bruk av video eller andre digitale læringsressurser? Her kan du bli inspirert, plukke opp gode råd og orientere deg om hvilke prosjekter NLA er involvert i, knyttet til dette Gå til hovudinnhaldet. Sidepanel. Katalo

Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne

NorSIS har derfor, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Nordre Land kommune, laget læringsressurser for grunnskolen og den videregående skolen innen fagområdet digital sikkerhet. Ressursene er gruppert i tre kurs, et for lærere, et for foreldre, og et hvor lærere kan finne ressurser til bruk i undervisning på de ulike klassetrinnene Moava.org en samling med gratis ressurser for elever, lærere og foresatte Læringsressurser - søk. Her kan du søke etter ulike læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Tekst i læringsressurs. vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler; skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding,. Universell utforming av digitale læringsressurser. Nye læreplaner er nå på gang i grunnskolen. Derfor er det et behov for å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet. Skrevet av: Magne Lunde - 04.08.202 Du er her: Forside > Prosjekter > Universell utforming av digitale læringsressurser Universell utforming av digitale læringsressurser . Hovedmålet i prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser er å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet, og foreslå tiltak som forbedrer løsningene

Hortenskolen: Digitale Læringsressurser

Digitale læringsressurser - Oslo universitetssykehu

 1. Utvikling av pedagogiske nettsider, videospill, webapplikasjoner og lignende gjør at skillet mellom digitale læremidler og digitale læringsressurser kan bli uhensiktsmessig. Ofte reserveres ordet læremiddel til tradisjonelle lærebøker, mens lignende innhold på nett omtales som digitale læremiddel, nettressurser eller læringsressurser
 2. Samiske digitale læringsressurser. Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager grunnopplæringen
 3. forstår hvordan digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess. forstår at digitale omgivelser stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder. har innsikt i tekniske muligheter for digital samhandling og utvikling av elevers delingskultu
 4. 1:1 animasjon APP Apple barnehage bildebehandling Blogg Deling digitale læringsressurser Digital historiefortelling dokumenter Ebøker engasjement Evernote film Flash flipboard Flipped Classroom forlagene Foto GarageBand iMovie innholdsleverandører iOS IOS 5 IOS5 iPad iPad lab iTunesU klassesett kreativ kreative verktøy Kreativ med iPad kutt papiret Lesebrett læring male Matematikk Musikk.
 5. Kategori:Digitale læringsressurser. Fra ewiki. Hopp til: navigasjon, søk. Kategoriside for Digitale læringsressurser Underkategorier. Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. S. Skjermopptak; V. Video; Sider i kategorien «Digitale læringsressurser.
 6. ne er en oppfordring fra stats

Generelle digitale læringsressurser og digitale læremidler

Teknikk og industriell produksjon - Atomer - NDLA

Kompetanseområdene i rammeverket - Udi

Digital kompetanse i grunnskolen (1-13-skolen). Digital kompetanse i barnehagen . Digital kompetanse i lærerutdanninger. Digitalisering i høyere utdanning generelt (e-læring) . Forskningstemaer : Profesjonsfaglig digital kompetanse; Digital dømmekraft Samarbeidslæring Nettbasert læring Digitale læringsressurser Digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven. Text Performers. Skriveteknologi for elever med dysleksi. DigUP. Digital undervisnings-planleggar for lærarar. DigiHand. Utvikling av håndskrift i det digitale klasserommet. VEBB. Bruk av digitale bøker i barnehagen. På Sporet Digitale læringsressurser. Det finnes mange gode læringsressurser fritt tilgjengelig på nett. Digitale verktøy skaper variasjon og motivasjon for læring, og gir nye innfallsvinkler til lærestoffet. Her finner du tips til noen nettsider som kan være til hjelp i skolearbeidet

Her finner du digitale undervisningsressurser DelRet

kunne anvende ulike relevante digitale læringsressurser og arbeidsmåter som på ulike vis fremmer elevaktiv og tilpasset undervisning i ulike fag og på ulike trinn kunne videreutvikle sin praksis gjennom å være oppdatert på nye trender innenfor digitale læringsressurser og nye pedagogiske tilnærminger, og gjennom profesjonsfaglige fellesska Aktuelle digitale læringsressurser og nettprogrammer til bruk i skolen. søndag 20. juni 2010. Nettressurs mot digital mobbing - Mobbing via nettet eller sms er en del av hverdagen til mange unge. Mange benytter dessverre disse kanalene til å mobbe andre, derfor må vi må skjerpe innsatsen mot digital mobbing Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser - fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. En viktig del av kursene er videre den praktiske utprøvingen av digitale verktøy og nettbaserte aktiviteter i egen undervisning Sommeren 2020 ytret Narvik et ønske om anskaffelse av en personlig samlingsplass for digitale læringsressurser med enkel tilgang til alle deres skoleverktøy. Vi har i dag gleden av å annonsere at Narvik kommune har valgt å gå i gang med Skolon for alle sine lærere og elever for å forenkle den digitale læringen

 1. Her finner du informasjon om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet. Studenter er verdifulle ressurser. I sommer produserte fem masterstudenter ved forvaltningsinformatikk undervisningsvideoer om emnet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med CELL og professor Dag Wiese Schartum
 2. Skolon samler skolens digitale læringsressurser og får dem til å fungere sammen i klasserommet. Meld deg på vårt webinar, så viser vi hvordan deres skole kan arbeide enda enklere med alla deres digitale verktøy og læringsressurser samlet på ett sted
 3. Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. På disse sidene finner du også læringsressurser med undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning om en rekke aktuelle teamer. Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT)
Elektro og datateknologi Vg1 - Vannkraft - NDLATransport og logistikk - Tekniske og servicerelaterte

Oversikt over norske læringsressurser om nettvett

digitale læringsressurser, og for å lette tilgangen til digitale kunnskailder. Institusjonene i sektoren besitter store mengder innhold som egner seg svært godt i ulike læringssituasjoner. Tilgang til slike kunnskailder vil også være en viktig forutsetning for at private utviklere ska Universell utforming av digitale læringsressurser. IDI-seminar. 26. mai 2020. Bjørnar Kvernevik. Universel

Kroppsøving - Spillvarianter i fotball - NDLABarne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Omsorg i spesielleTeknikk og industriell produksjon - Piping and
 • Oslo teater.
 • Bourgogne terroir noble 2015.
 • Kassesalg brus 0 5.
 • Koketid scampi.
 • Die jungs wg folge 3.
 • Neper middag.
 • Når paracet ikke hjelper.
 • Frosne blåbær farlig.
 • Vanntett bluetooth høyttaler test.
 • Westfield london.
 • Kart karibien.
 • Ferienwohnung norderney silvester frei.
 • Warum verlässt frodo die gefährten.
 • Advokatkurs.
 • Erlebnisbad bautzen.
 • Kreativ definition.
 • Gloxinie pflegehinweise.
 • Voksenrollen definisjon.
 • Dragon ball z devolution.
 • Studielån danmark.
 • Pink shop.
 • Bergen legevakt.
 • Tv rheinau leichtathletik.
 • Svalbard skotersafari.
 • Lundhags v12 90.
 • Brystøvelser dame.
 • Nak recklinghausen.
 • Solenergi presentasjon.
 • Fem design 17.
 • Makropinocytose.
 • Fertilitetsklinik stockholm.
 • China southern airlines skytrax.
 • Rieslingman 2017 bilder.
 • Kublai khan.
 • Havneby frankrike kryssord.
 • Rolls royce merlin 61.
 • Tu veux ou tu veux pas distribution.
 • Solcellepanel for hytte.
 • Statistical power calculator.
 • Tjalvelekene 2018.
 • Webhotell test.