Home

Europeiske avfallskoder

Avfallskoder - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

 1. Klassifisering av avfall basert på NS9431 (kodene 7011-7261 er farlig avfall)
 2. Avfall klassifiseres etter Norsk Standard 9431:2011/Avfallsstoffnummer eller EAL. (Europeiske Avfalls Listen) Norsk Standard grupperer avfallstypene etter serier, seriene har 4 sifre. (Feks er 1600-serien masser og uorganisk materiale, 7000-serien er farlig avfall
 3. Avfallsstoffnummer sortert liste 2012. AVFALLS­ STOFFNUMMER STOFFNAVN EAL-KODE 7011 refusjonsberettiget Fugemasse *08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffe
 4. Europeiske Reiseforsikring dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser som følge av myndighetenes tiltak om å begrense unødvendige reiser i Norge. Ta kontakt med flyselskapet eller reisearrangør for eventuell ombooking av reisen. Reiseforsikringen gjelder som normalt på innenlandsreiser
 5. Dersom avfallet er oppført i den europeiske avfallslisten med avfallskoder både for både farlig og ikke farlig avfall må det dokumenteres hvilken klassifisering avfallet skal ha. Denne dobbeltoppføringen betegnes som en speilinngang i forskriften
 6. Den europeiske avfallslisten (EAL) Avfallskoder som ender med 99 i kapitlene 01 til 12 og 17 til 20 skal brukes fremfor koder som ender på 99 i kapittel 13 og koder i kapittel 13 skal brukes fremfor koder i kapittel 16. 3. Klassifisering av avfall ved anvendelse av avfallslisten i nr. 5
 7. Skjema og rapporteringer til Miljødirektoratet. Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Osl

Europeiske app. Reisekort. Vilkår. Spørsmål og svar. Reisetips. Verdensomspennende nettverk. Helsesjekken. Meld skade på reiseforsikring. Meld skade på reiseforsikring. Hvis du er i en kritisk situasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, har vi alltid døgnåpent på telefon, ring + 47 21 49 50 00 NS 9431 Klassifikasjon av avfall er kommet i revidert utgave <p>NS 9431 ble første gang gitt ut i 2000, og den har nå kommet i ny utgave. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i avfallsforskriften og erfaringer fra bruk av første utgave av standarden. </p> europeiske avfallskoder. Avfallstype Norsk avfallskode Europeisk avfallskode (EWL nummer) Oljeemulsjon 7030 161001 Oljeholdig vann 7021 161001 Oljeforurensede lenser 7022 150202 Ikke oljeforurenset avfall 9912 200199 Oljeforurenset uorganisk masse (grus, sand og stein) 7022 130899 Oljeforurenset organisk masse (tare, tang og vegetasjon) 7022 13089

Om løsningen. Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall Europeiske Reiseforsikring (del av If) har god kunnskap om hvilke leger og sykehus som er trygge å bruke over hele verden. Blir du syk og trenger legehjelp mens du er på reise, hjelper vi deg med å finne den beste legehjelpen. Vi har dessuten samarbeid med over 40 Sjømannskirker over hele verden som også kan hjelpe deg ved behov a) Klassifisert som farlig etter den europeiske avfallslisten (EAL) -merket med stjerne b) Eller klassifisert som farlig etter CLP sammen med avfallsdirektivets vedlegg 3 •CLP -her klassifiseres stoffenes egenskaper og de gis faresetninger •Avfallsdirektivet vedlegg 3 -liste over egenskaper som gjør at avfal Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinnganger) må det dokumenteres hvilken klassifisering avfallet skal ha. h) Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften

NGm3: Avfallskod

Med en reiseforsikring fra Europeiske - som er en del av If har du et unikt hjelpeapparat overalt i verden. I tillegg til forsikring mot skade, tyveri og ulykke får du også tilgang til Helsetelefonen 21 49 50 00, hele døgnet Etiketter og faresymbol på emballasje skal vise om innholdet er helsefarlig. Har du ikke originalemballasjen, eller trenger ytterligere informasjon, finner du det blant annet i vedlegg 1 i Avfallsforskriftens kapittel 11: Den europeiske avfallslisten . Avfallskoder som er merket med stjerne «*» i listen, er farlig avfall

Avbestilling av reise Europeiske reiseforsikrin

Europeiske avfallskoder Brukt materiale: 16 01 15: antifreeze fluids other than those mentioned in 16 01 14 SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Dette produktet forventes kun å transporteres på vei eller med tog og er derfor kun vurdert ifølge regelverkene ADR/RID Europeiske avfallskoder 12 01 12*: spent waxes and fats Avsnitt 14: Transportopplysninger ADR/RID 14.1 UN-nummer: - 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: - 14.3 Transportfareklasse(r) Klasse: Ikke farlig gods Etikett(er): - ADR-farenr.: - Tunnelrestriksjonskode: - 14.4. Europeiske avfallskoder Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter. Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Ved lagring av brukte produkter overhold blandingsforbudet. 13 02 08*. other engine, gear and lubricating oils Avsnitt 14. Europeiske avfallskoder Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter. Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Ved lagring av brukte produkter overhold blandingsforbudet. 13 02 08*: other engine, gear and lubricating oils Avsnitt 14.

Europeiske avfallskatalog (EWC) avfallsavhendings nr. De følgende avfallskodene er kun forslag:. 13 01 10. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Avsnitt 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER ADR/RID ikke. Dette gjelder både for norske og Europeiske avfallskoder. Farlig avfall er ofte definert som Farlig gods og kunnskap om pakking og utfylling av påkrevd transport-papirer for sending av Farlig gods er derfor en naturlig del av det å arbeide med Farlig avfall Den totale avfallsmengden i Norge økte med 8 prosent fra 2011 til 2012, og har ikke vært høyere siden Statistisk sentralbyrå startet utarbeidelsen av avfallsregnskapet. Mens avfallsmengden økte, avtok andelen som ble gjenvunnet

Avfallskoder / avfallsbenevning i henhold til LoW: Leveres til godkjent avfallsmottak. Ikke hell produktet ut i avløp. I følge den europeiske katalogen er ikke avfallskoder produktspesifikke, men spesifikke i forhold til bruk. Bruker bør tildele avfallskoder, helst i diskusjon med avfallsmyndigheter. · 13.2.1 Utgivelsesdato: 30.10.2013 Revisjonsdato: 21.09.2015 Utgave: 2.1 Erstatter dato: 21.09.2015 SDS_NO - NO - 000000000600503581 1/9 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLA Avfallskoder bør tildeles bruker, i samsvar med lokale myndighet innen avfallshandtering. Disponering av embalasjen : Embalasjen kan resirkuleres. Skylles med rent vann før innlevering til godkjent mottak. Iflg edn Europeiske Avfallskatalogen (EWC), er avfallskodene ikke spesifike tilh vert produkt. Avfallskoder tildeles lokalt til bruker.

Europeiske avfallskoder: 13 02 07*: readily biodegradable engine, gear and lubricating oils Avsnitt 14: Transportopplysninger Dette stoffet er ikke underlagt transportbestemmelsene. 14.7 Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt. Avsnitt 15: Regelverksmessige opplysninge Europeiske avfallskoder 13 02 05*: mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils : TITAN SUPERGEAR 97305 80W-90Produktnavn Utgivelsesdato: 03.01.2017 Revisjonsdato: 03.01.2017 Utgave: 1.0 Trykkingsdato: 03.01.2017 SDS_NO - NO - 8/9 Avsnitt 14: Transportopplysninge

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder . SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/200 Miljødirektoratet. Organisasjonsnummer: 999 601 391. Telefon: 03400 / 73 58 05 00 - Faks: 73 58 05 01. E-post: post@miljodir.no Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondhei

Annen informasjon I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Avsnitt 14: INFORMASJON OM TRANSPORT IMDG 14.1. UN-nummer Ikke klassifisert 14.2. Varenavn ved transportIkke klassifisert 14.3 Andre opplysninger I henhold til den europeiske avfallskatalogen, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren basert på produktets tiltenkte anvendelse. SEKSJON 14: INFORMASJON OM TRANSPORT 14.1. FN-nummer ikke regulert 14.2. FN gyldig forsendingsnav Andre opplysninger I henhold til den europeiske avfallskatalogen, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. AVSNITT 14: Informasjon om transport 14.1. FN-nummer ikke reguler

Sikkerhetsdatablad I henhold med REACH-forordningen (EC) No.1907/2006 No.453/2010/EG 2 / 6 Utgave 1 Utskriftsdato: 22.02.2019 Revidert: 02.10.201 Veiledning for avfallskoder : Organisk avfall ikke inneholdende farlige stoffer i konsentrasjoner >= 0.1%. Hvis dette produktet benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er den som produserer avfallet som m

* Norsk standard avfallskoder # Europeiske avfallslisten Med lagring av farlig avfall menes oppbevaring av farlig avfall på lager i påvente av transport til godkjent gjenvinning eller sluttbehandling, eller til annet anlegg godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)eller fylkesmannen. 1.2Krav ved mottake Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke pro-duktspesifikke men anvendelsesspesifikke Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinnganger) må avfallsprodusent, jf. avfallsforskriften §9-3 bokstav o),-5-dokumentere hvilken klassifisering avfallet skal ha (f.eks. slagg fra forbrenning EA

I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke pro-duktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøf-ting med avfallsfjerningsmyndighetene. Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens. Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold Europeiske avfallskoder Beholder : 16 05 05: 16 05 05: Andre gasser i trykkbeholdere enn de som er nevnt i 16 05 04. Avsnitt 14: Transportopplysninger ADR 14.1 UN-nummer: UN 3163 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: FLYTENDE GASS, N.O.S.(Karbondioksid, Dimetylsulfide) 14.3 Transportfareklasse(r) Klasse : 2 Etikett(er): 2.2 ADR-farenr.: 2

SS-1168; SS-1268; SS-1568 Revisjonsdato 17-Aug-2016 Signalord Advarsel Fareutsagn H315 - Irriterer huden P-setninger - EU (§28, 1272/2008) P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bru avfallsbehandlingsanlegg. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produkt-spesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet

Avfallsklassifiseringen i Forurensning og Import/eksport-databasen er oversatt manuelt fra EAL (EUs avfallsliste), Y-lista (FNs avfallskoder) og OECDs avfallskoder til avfallsstoffnumre (Norsk Standard 9431). Beregnede mengder er sjekket mot tilgjengelig litteratur der dette foreligger Sikkerhetsdatablad I henhold med REACH-forordningen (EC) No.1907/2006 No.453/2010/EG 2 / 6 Utgave 1 Utskriftdato: 22.02.2019 Revidert: 02.10.201 Europeisk Avfalls Liste. En sekssifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen og identifiserer avfallets opprinnelse. Kodene finnes i vedlegg 1 i Avfallsforskriften. Avfallstoffnummer Dette er en firesifret kode som benyttes for å angi ulike typer farlig avfall. Dette er den viktigste koden å få rett i en deklarasjon

Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinnganger) må avfallsprodusent, jf. avfallsforskriften §9-3 bokstav o), dokumentere hvilken klassifisering avfallet skal ha (f.eks. slagg fra forbrenning EAL 190111/190112) avfallsbehandlingsanlegg. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produkt-spesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte bruk. Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CHROMOL 116155E 1 / 10 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikato henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Fjerning av emballasje : Kvittes seg med i overensstemmelse med de lokale myndigheters bestemmelser I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke Europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei IMDG: International Maritime Dangerous Goods, Internasjonal Maritim Farlige Vare I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. --SIKKERHETSDATABLAD GOJO® HAND MEDIC® HÅNDKREM Utgave 2.0 Revisjonsdato: 29.05.2019 Dato for siste utgave: 29.05.2019 Dato for første utgave: 12.01.2015 . NO.

Skjema og rapportering - Miljødirektorate

I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produkt-spesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Mulighet: 20 01 30 Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samm HMS-DATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen Versjon: 5.0 Revisjonsdato: 03.12.2009 DOW CORNING(R) 340 HEAT SINK COMPOUN

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Forurenset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon

Meld skade Europeiske Reiseforsikrin

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør . fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder . Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato 29-Apr-2010 Revisjonsdato 07-Mar-2019 Revisjonsnummer 5 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 2-Amino-6-chloropyridin

sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (ef) nr. 1907/2006. turboshield activator . 115773e . 1 / 11 . avsnitt 1. identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og a Den europeiske unionen Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk: Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV) Dett

NS 9431 Klassifikasjon av avfall er kommet i revidert

Det presiseres at dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten5 med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinnganger) skal avfallsprodusenten, jf avfallsforskriften § 9-3 bokstav o), dokumentere hvilken klassifisering avfallet skal ha Avfallskoder bør tildeles bruker, i samsvar med lokale myndighet innen avfallshåndtering. Disponering av embalasje: Embalasjen kan resirkuleres. Disponer i samsvar med lokale regler. Ifølge den Europeiske Avfallskatalogen (EWC), er avfallskodene ikke spesifike til hvert produkt, men til bruken. Avfallskoder bør tildele

Avfallskoder / avfallsbetegnelser i henhold til LoW (europeisk avfallskatalog): I henhold til den europeiske avfallskatalogen er avfallskoder ikke produktspesifikke. Avfallskoder skal tildeles av bruker, fortrinnsvis etter samtale med avfallshåndteringsmyndighet. 13.1.2. Avfallsbehandling - Ingen data tilgjengelig.relevant informasjon: 13.1.3 Europeisk avfallskatalog I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Annen informasjon Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp Europeisk avfalls katalognummer: Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1. UN-nummer 14.2. UN varenavn 14.3. Transport fareklasse Kalsiumklorid 96% Prills Side 5 av 6 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 30.11.201

 • Leie parkeringsplass kristiansand.
 • John dee jubileum.
 • Germania airline münchen.
 • Ferienwohnung norderney silvester frei.
 • Hellige nikolai menighet.
 • Indbyggertal ringkøbing skjern kommune.
 • Test boligventilasjon.
 • Snapse kryssord.
 • Restplass gdansk.
 • Audun sørseth formue.
 • Project free tv.
 • Gitarstrenger elixir.
 • Foundation test.
 • Eksempler på naturlandskap.
 • Håndløper trapp inne.
 • Nintendo ds spiele amazon.
 • Hvorfor er varmt vann lettere enn kaldt.
 • Ikke forstyrr kontakt iphone.
 • Gabby douglas movie.
 • Systembolaget storuman.
 • Reketeine agn.
 • Jobbörse uelzen.
 • Stratigrafisk felle.
 • Järnbruk norrbotten.
 • Bare bil fredrikstad.
 • Engel sucht bengel anmeldung.
 • Public private partnership einfach erklärt.
 • Sachsen wahl 2017 ergebnisse.
 • Eplesaus til svin.
 • Ausbildung feuerwehr düsseldorf.
 • Ps4 pro controller razer.
 • Heart symbol copy paste.
 • Jarmark świąteczny wrocław 2017.
 • Perifere nervesystem.
 • Ekte sebraskinn.
 • Vassendgutane granada lyrics.
 • How to use music in youtube videos legally.
 • Hirsebrei baby selber machen.
 • Boliglånskalkulator dnb.
 • Float eden lyrics.
 • Internat i norge.