Home

Dimensjonerende utetemperatur sommer tabell

Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. Stedets dimensjonerende utetemperatur. En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet (DUT) samt varme gjennomgangskoeffesienten (u-verdi) for aktuelle Ferdinand dahl wikipedia dimensjonerende utetemperatur tabell 0-. Rask levering dimensjonerende utetemperatur bd Advokat. License Contact owner for more information. Funksjon, Navn, Epost, Telefon. Svart High Heel Tripple Knot Sandal simcity 5 download pc free full version calma tannklinikk harstad 349 kr dimensjonerende utetemperatur tabell

Ved dimensjonerende beregninger skal DUT eller Dimensjonerende UteTemperatur benyttes. Dette er det laveste 3-døgns gjennomsnittet for utetemperatur som er registrert i måleperioden (normalt 30 år 1960-1990). Dette er gjennomsnittet av de laveste 3 etterfølgende døgn som er registrert i perioden. Beregning av varmeeffektbeho Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. VVS-tekniske klimadata for Norge fra Norges Byggforskningsinstitutt. Sommer, dimensjonerende utetemperatur, 26,7 °C. Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på Dimensjonerende utetemperatur er en temperatur som brukes i kalibrering av klimasystemer i bygninger. Dimensjonerende utetemperatur er i praksis høyeste (sommertemperatur) og laveste (vintertemperatur) middeltemperatur over 3 døgn for en gitt periode som anses som dimensjonerende sommerforhold. 4Denne temperaturen (maks. -15.2 °C og min. -24.8 °C), er minimum 3 døgns middel for en kald periode i Januar. 5Gjelder for hele vinduskonstruksjonen, inkl. karm og ramme. 6Gjelder for hele ytterveggkonstruksjonen, inkl. eventuelle kuldebroer Dimensjonerende utetemperatur i Kristiansand er -20°C. Forskjellen mellom innetemperatur og dimensjonerende utetemperatur blir da 40°C. Vi går inn i tabellen langs kolonnen for 40°C ned til vi krysser raden for 60% virkningsgrad. Vi ser da at for hver 1 000 m3/h friskluft er det behov for 5,3 kW

Dimensjonerende utetemperatur er en temperatur som brukes i kalibrering av klimasystemer i bygninger. Dimensjonerende utetemperatur er i praksis høyeste og laveste middeltemperatur over 3 døgn for en gitt periode. Oftest brukes normalperioder som 1961-1990 Dimensjonerende utetemperatur sommer Det er god korrelasjon mellom DUTS og årlig kjølebehov, med en beregnet korrelasjonskoeffisient på 9(se også vedlegg A.4). Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for klimasteder DUT = Stedets dimensjonerende utetemperatur. 1.3.1 Transmisjonstap Romtemperaturen i et bygg er normalt forskjellig avhengig av de ulike rommenes bruksområde. Hvilken romtemperatur vi skal benytte oss av, kan vi finne i NS 3031 eller i tabeller fra ulike publikasjoner hvor slike verdier er lagt til grunn. Dimensjonerende utetemperatur utetemperatur, fjerne nattsenkningsfunksjonen i de kaldeste periodene, og regne med varmebidrag fra lys/utstyr. Vi har i veilederen valgt en mellomløsning ved at innarbeidet prosedyre med dimensjonerende uttemperatur Tabell 3.2 Dimensjonerende effekter iht. NS 3031 / TEK 0

Dimensjonerende utetemperatur (sommer) 25 O C. DUT S > 20 O C: β * (DUT S - 20) = 1,4 * (25 - 20) = 7 kWh/(m²år) β: Kjølebehovskoeffisient avhengig av bygningskategori, gitt i tabell 7 i NS 3701 For å muliggjøre sammenligninger med tidsperioder benyttet andre steder i rapporten, er det for en del variable laget tabeller over forskjeller mellom normalverdier for perioden 1971 - 2000 og hhv. 1961 - 1990, 1981 - 2010, 1985 - 2014 og 1986 - 2005. Sistnevnte periode (1986 - 2005) er referanseperioden i siste rapport fra FNs klimapanel

Dut dimensjonerende utetemperatur - Familie hjørn

DUT eller DVUT - Dimensionerande (Vinter) Ute Temperatur är den kallaste dagen på året och den dagen som ditt värmesystem behöver jobba som hårdast för att hålla temperaturen i din fastighet. DUT - Boverket / SMHI wpDataTable with provided ID not found! DUT/DVUT - Tabell 1978-2007. Dimensionerande vinterutetemperaturer för tidskonstanter för 5-8 dygn Tabell 1.3: Beregnet (netto) kjølebehov for kontorbygg for de fem klimastedene gitt i 1.2. Klimasted Oslo Stavanger Mo i Rana Røros Karasjok . Årsmiddel (ºC) 6,3 8,4 ºC 3,4 ºC 1,0 ºC - 2,5 Kjølebehov(kWh/m²år) 8,2 3,4 3,4 2,4 2,7 En annen mulig parameter og samholde kjølebehovet med er dimensjonerende utetemperatur sommer. 2 (DU Klimadata for byer over hele verden Velg et kontinent Afrika; Nord Amerika; Sør Amerika; Asia; Europa; Oceania; Populære steder. Oslo; Bergen; Tromsø; Sandnes. Dimensjonerende utetemperatur (sommer) 25 O C. DUT S > 20 O C: β * (DUT S - 20) = 1,4 * (25 - 20) = 7 kWh/(m²år) β: Kjølebehovskoeffisient avhengig av bygningskategori, gitt i tabell 7 i NS 3701. For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus)er denne 1,4 DUT = Stedets dimensjonerende utetemperatur. 1.3.1 Transmisjonstap Romtemperaturen i et bygg er normalt forskjellig avhengig av de ulike rommenes bruksområde. Hvilken romtemperatur vi skal benytte oss av, kan vi fi nne i NS 3031 eller i tabeller fra ulike publikasjoner hvor slike verdier er lagt til grunn. Dimensjonerende utetemperatur

Meteorologisk institutt har ein fri og open datapolitikk. Vi ynskjer størst mogleg bruk, spreiing og vidare bearbeiding av materialet vårt, til nytte for samfunnet 2.2.1 DIMENSJONERENDE DATA (iht AMA 09 VVS tabell 2A): Medierør DN Isolasjonstykkelse mm 10 -20 40 25 -50 60 65 -100 60 125- 200 80 • Minimum turtemperatur sommer: 70 °C Differansetrykk: • Dimensjonerende differansetrykk hos kunde: 0,07 MP Nr Parameter Vinter Sommer 1 Turtemperatur 85 C70 2 Returtemperatur 50 C 40 C 3 Tabell 4-2 Krav til Dimensjonering av varme og ventilasjonsanlegg 1) Veiledende temperaturer 2) Gatevarme har dimensjonerende forhold ved utetemperatur 0°C. Nytt ventilasjonsanlegg i eksisterende bygg, skal bygges etter kravene for nye anlegg

For Oslo ser den slik ut. Graddager er fra utetemperatur til 15 °C Eksempel september (15°C - 7,5 °C) x 12 dager = 90 Måned Antall dager Snitt temp Graddager % av hele % pr dag September 12 7,5 90 2,7 0,22 Oktober 31 5,9 282 8,5 0,27 Novemer 30 1,1 417 12,6 0,42 Desember 31 -2,0 572 15,9 0,5 Enov

påvirket av endringene. Disse dataene hentes ut, sorteres og fremstilles her i tabeller, kart og figurer. 2.2 Klimadata og projeksjon Simuleringene for Norge er gjort for 2 normalperioder; 1961-1990 (som er den vanlige normalperioden å bruke i dag) og 2071-2100 som gir et fremtidig scenario. Klimaparameterne illustreres som Norgeskart fo Dimensjonerende effekt oppgis for henholdsvis -22 grader i kald sone og -10 grader for temperert sone. Dimensjonerende effekt er en svært viktig forutsetning for utregnet SCOP, men er svært komplisert å forklare. Det spesielle med dimensjonerende effekt, er at produsentene selv kan velge hvor høy den skal være Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for klimasteder. Standarden setter krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til kjøling. Målet med simuleringen er å validere inneklimaet i kontorene og møterommet, dimensjonere oppvarmings- og ventilasjonsanlegget, beregne årlig energibruk

Dimensjonerende utetemperatur tabell Fundament til gjerd

Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt. Månedsoversikten Været i Norge inneholder en kort presentasjon av været siste måned På Spitsbergen er det for året som helhet lite tegn til endring i denne perioden, men det er en tendens til økning høst og vinter og minking vår og sommer. For utslippsscenario RCP8.5 viser de beregnede medianverdier fra regionale modeller en økning i årsnedbør for Svalbard på ca. 65 % fra 1971-2000 til 2071-2100 (statistisk) dimensjonerende utetemperatur når varmeanleggets kapasitet skal bestemmes. Selv om en har nøkkeltall ihht. tabell 3.1 og 3.2, må effekten til hvert enkelt rom beregnes ut i fra foreliggende tegningsunderlag. Dette for å kunne bestemme korrekt effek

- Maksimum sommer = 26 0 C På dager med høy utetemperatur er det vanskelig å unngå at temperaturen innendørs blir høyere enn de anbefalte verdier. Overskridelse av den høyeste grense bør derfor kunne aksepteres i varme sommerperioder med utelufttemperaturer over den som overskrides med 50 timer i et normalår Kryssene gir foreslåtte verdier for klimasone, høyde over havet, årsmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur etter tabell eller varighetskurve. (avhengig av hvilken som er lavest). Det er ofte slik at boligen ikke befinner seg nøyaktig på stedet som er foreslått og lokale variasjoner særlig i dimensjonerende utetemperatur kan være store utetemperatur -20 °C. Dimensjonerende forhold for gatevarmeanlegg refererer til utetemperatur på 0°C. Turtemperatur avtar med økende utetemperatur i samsvar med «normal fyringskurve». Med dette menes en radiatortemperatur ca. 80 °C ved utetemperatur - 20 °C og ca. 20 °C ved +20 °C, jf. Figur 1 utetemperatur -20 °C. Dimensjonerende forhold for gatevarmeanlegg refererer til utetemperatur på 0°C. Turtemperatur avtar med økende utetemperatur i samsvar med normal fyringskurve. Med dette menes en radiatortemperatur ca. 80 °C ved utetemperatur - 20 °C og ca. 20 °C ved +20 °C, jf. Figur 1

 1. utter. Tabell 1 Arealer og avrenningsfaktorer, ved eksisterende situasjon Arealer Avr.koef. φ Areal (m2) Redusert areal A×φ (m2) Tak 0.9 4000 3600 Asfalt 0.7 4000 3600 Grønne flater, skog, plen: 0.4 2000 800 Totalt (sum el. snitt) 0.80 10 000 800
 2. Tabell 1 Temperaturforhold i sekundæranlegget NB! Angitte temperaturer er angitt som øvre grense. Anmerkninger: • De angitte turtemperaturer er de høyeste temperaturer som kan forventes på sekundærsiden. Temperaturene oppnås ved utetemperatur -20 °C. • Dimensjonerende forhold for gatevarmeanlegg refererer til utetemperatur på 0 °C
 3. Målestasjonene i fjellet er vist i en egen tabell der kun den varmeste, kaldeste og våteste vises. For dagtid regnes kl 08 til kl 20 (sommertid); for nattestid regnes kl 20 til kl 08 (sommertid). Oppdateringene av tabellene for dagtid skjer ca kl 21 (sommertid), mens oppdateringene av tabellene for nattestid skjer ca kl 09 (sommertid)
 4. Operativ innetemperatur kan derfor tillates å overstige 26 °C når utetemperaturen overstiger dimensjonerende sommer utetemperatur for aktuelt klima, DUTs . Der dette er tilfellet tillates det overskridelse av 26 °C i 50 timer for et normalår
 5. Varmefaktor er et lojalitetskonsept for rørleggerbedrifter som satser, eller ønsker å satse, på salg og installasjon av varmeprodukter/-systemer

Dimensjonerende utetemperatur norge - Familie hjørn

Dimensjonerende utetemperatur - Wikipedi

 1. utetemperatur -20 °C. • Dimensjonerende forhold for gatevarmeanlegg refererer til utetemperatur på 0 °C. • Turtemperatur avtar med økende utetemperatur i samsvar med «normal fyringskurve». Med dette menes en radiatortemperatur ca. 80 °C ved utetemperatur - 20 °C og ca. 20 °C ved +20 °C, jf. Figur 1
 2. Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491‐3 sk,0 sk,maks sk,0 sk,maks kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 Aremark 3,0 - Alvdal 4,0 6,
 3. Tabell 1 Scenarioer for fuktberegninger Scenario T inne [°C] RF inne [%] T ute [OC] RF ute [%] Beskrivelse 1 21 40 -12 90 Normal fuktproduksjon inne, samt dimensjonerende utetemperatur ute, DUT 2 21 40 1,3 90 Normal fuktproduksjon inne, samt laveste månedsmiddel temperatur ute (februar
 4. king vår og sommer. For utslippsscenario RCP8.5 viser de beregnede medianverdier fra regionale modeller en økning i årsnedbør for Svalbard på ca. 65 % fra 1971-2000 til 2071-2100

Ved utetemperatur på 25 °C og 50 % relativ fuktighet, ville vi da ha fått et kjølebehov på ca. 230 kW, gitt isvannstemperatur på 10/17, og 15 grader lufttemperatur etter kjølebatteri. Ved å gjøre relativt enkle vurderinger og beregninger av dimensjonerende luftmengde, kom vi frem til 45.000 m³/h Sannsynligheten for at en slik sommer inntreffer som følge av tilfeldig værvariasjon, er mindre enn en pr ti tusen år (Kilde: Aftenposten 1.8.2018).Nå er det slik at klimaendringer utgjør en del av forklaringen på 2018-sommeren. Det betyr at vi kan forvente nye 2018- somre lenge før år 12018

dimensjonerende data for det anlegg som tilknyttes fjernvarmenettet. Tabell 3-1. For større effekter avgjøres plassbehovet i hvert enkelt tilfelle. ut fra utetemperatur, belastning, antall produksjonsanlegg i drift mv. 4.3 Varmevekslere Alternativt kan anlegget dimensjoneres ihht tabell under. Anleggstrykk Sekundærsidens systemtrykk. Bestemmes av kunden Trykkdifferanse over BKKVs veksler på kundesiden 20 - 30 kPa (Med nedforstående temperaturdifferanse) Turtemperatur i kundeanlegg, max 80 °C v/dimensjonerende utetemperatur (DUT Oversikt over tabeller.. 135. 6 (Klima i Norge 2100) Foreløpig utgave juni 2009 (Klima i Norge 2100) 7 Foreløpig utgave juni 2009 Forord Dette er en foreløpig versjon av rapporten «Klima i Norge 2100». På grunn av høyt tidspress har vi ikke fått kvalitetssikret alle.

Styres av utetemperatur bryter eller årsur Arjonmelt systemskisse. Armaturjonsson AS Tabellen er veiledende og forutsetter blant annet effektavgivelse på maksimalt 300 W/m2 og ∆T 15ºC. forholdet etter lokal dimensjonerende utetemperatur, normalt fra -15°C til -30°C, på ulike steder i Norge Tabell IV-1. l: Karakteristika for dimensjonerende kjq,retq,ytyper. *For akselavstander jfr figur IV-1. 3 En utforming i samsvar med de dimensjonene som er angitt for hver gruppe (tabell IV-1.1), gir tilfredsstillende kjøreforhold for alle kj<pret<pyer i ved­ kommende gruppe, samt i grupper med mindre krav. 1 1 Dimensjonerende utetemperatur [sommer] °C Dimensjonerende utetemperatur [vinter] °C Varme Kjøling Temp. etter gjenvinning °C °C Temp. etter batteri °C °C Vanntemp inn °C °C Vanntemp ut °C °C Aggregattype Luftmengde m3/h Batteriene må ha høyre eller venstre utførelse pga kondensvann /vannlås Dimensjonerende utetemperatur på stedet er -15 C. ønsket innetemperatur på dagtid er satt til 20 C. Det er installert et ventilasjonsanlegg som gir 1,5 luftskift pr. time. Anlegget har varmegjenvinner med virkningsgrad lik 0,7. I tillegg kan det regnes med et infiltrasjonstap som gir 0,1 luftskift pr. time Tabell 23. Individuell maks last per enhet beregnet fra den dimensjonerende last på 1,31 kWh/h per enhet og samtidighetsfaktor fra de ulike årene med målinger... 64 Tabell 24. Resultat dimensjonerende last for 1500 leiligheter ved bruk av forenklet fremgangsmetode modellert last med inndata fra (Ringeriks-Kraft Nett 2018) o

Sintef Rappor

dekke store deler av kjølebehovet i bygningen/fjernkjølenettet om våren, sommer-en og høsten. Andelen frikjøling som kan leveres fra et slikt anlegger også i stor grad knyttet til temperaturkravet i kjølesystemet eller fjernkjølenettet. Jo høyere temperaturnivå, desto større andel av årlig kjølebehov kan dekkes med frikjøling forholdet etter lokal dimensjonerende utetemperatur, normalt fra -15°C til -30°C, på ulike steder i Norge. Røranlegget anbefales å trykkprøves med 1,5 ganger driftstrykk. Rørene kan tetthetsprøves med luft som en egenkontroll, før endelig trykkprøving med væskefylte rør. Tetthetsprøving med luft utføres med trykk under 2 bar Dimensjonerende frostmengde ved bruk av ekstrudert polystyren (XPS) skal være F 100. Platetykkelse skal ikke være mindre enn 60 mm. Det skal kun benyttes KFK- og HKFK-frie plater. Det skal benyttes spesifikasjoner og materialkrav gitt i tabell 4. Det skal ikke benyttes gunstigere varmeledningsevne enn den angitte dimensjonerende verdi i tabellen Ved dimensjonerende utetemperatur vinter er anlegget designet for maksimal turtemperatur på 30 °C. I de periodene med behov for kjøling vil dette dekkes med frikjøling mot brønnparken ved at det sirkuleres vann i gulvsystemet som holder ca. 19°C. Det er det samme rørsystemet i gulvet som benyttes til både oppvarming og kjøling

Dimensjonerende 200- og 1000-årsflom er beregnet til henholdsvis 133 og 172 m3/s Tabell 6: Dimensjonerende flomnivåer (sommer og høst). De største målte flommene i vassdraget har vært regnflommer. Feltkarakteristika for Jondalselva er vist i tabell 2,. oppvarming av tappevann, gitt i tabell i kap 2.4.6 i ovennevnte rapport, ble ekstrapolert, og effektbehovet ved samtidighet ble dermed beregnet. Dimensjonerende effektbehov til oppvarming per kvadratmeter er beregnet til 53 W/m2. Iht. arealskjema Gausdal Arealer 20170815 (Fosse og Aasen AS) består prosjektet på Skeikampen a Se tabell for ytterligere inndata Inndata Post Verdi U-verdi [W/m²K] Vegger 0,10 Gulv 0,10 Tak 0,09 Dimensjonerende internlast fra teknisk utstyr og besøkende bør være noe lavere enn antatt i utetemperatur mellom 12 og 23 °C og rundt 2,0 m/s vind fra sør

Bygget står i Trondheim. Dimensjonerende utetemperatur, DUT, finnes i vedlegg «01.Varmeteknikk» Ønsket innetemperatur på dagtid er 20°C. Det er installert ventilasjonsanlegg som gir en luftstrøm på 0,02 m3/s. Ventilasjonsanlegget har ikke varmegjenvinner. Infiltrasjon gir 0,3 luftskift pr. tim 5.10 Tabell plassbehov kundesentral Effekt inntil, kW Arealbehov, m2 Anbefalt utforming, m Takhøyde, m (min) 250 6 1,5 x 4,0 2,4 500 8 Max 60°C v/dimensjonerende utetemperatur (DUT) Min. temperaturdifferanse radiatoranlegg 20K Min. temperaturdifferanse ventilasjonsanleg Liste over Tabeller 10 m/s vind) og sommer (10 ºC, 5 m/s vind).. 17 Tabell 4-2 Potensiale for mekanisk oppsamling basert på viskositet av oljene på Johan Castberg. Vinterforhold tilsvarer 5°C og 10 m/s vind Dimensjonerende utslippsscenario er en utblåsning på feltet

Dimensjonerende utetemperatur - Wikiwan

hentet fra byggforskserien 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring [2]. Tabellen har laveste registrerte gjennomsnittlige uteluftstemperatur registrert over én, to, tre og fire døgn. Datagrunnlaget er perioden 1971 - 2000. Tabell 2: Dimensjonerende utetemperatur for Selje og Vanylven kommune [2]. Sted Temperatur [oC] θ. Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden Tabell 2.1 og 2.2 gir en oversikt over generelle bygningsdata og dimensjonerende effektbehov til oppvarming og kjøling (DUT-verdier1) for Bygdøy Allé 23, varmepumpens varmekilde samt type varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget. Tabell 2.1 Generelle bygningsdata for Bygdøy Allé 23, Oslo. Geografisk plassering Oslo sentrum Byggeår Før 194 Tabell 2 Dimensjonerende data Fjernvarmenett Vannet på primærsiden sirkulerer i et lukket nett, og kundens anlegg vil ikke komme i Utetemperatur 90grC 60grC 30grC Fjernvarmenettetets utetemperatur-kompenserings-kurve 0grC Figur 3 Ute- og fjernvarmetemperatur-kompenserings-kurve . 1

Dimensjonerende utetemperatur sommer - Høyde stikkontak

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Hvis det blir aktuelt å gjøre spesielle tiltak i kommunen vår, vil du finne informasjon om dette på denne siden. Aktuelle informasjonssider: Helsedirektoratet Helsenorge.n Tabell 2-1. Vindretninger fra målinger på Fibertangen a oppkommer når det er dimensjonerende utetemperatur og maksimaldrift på kjelen. Større delen av aret er effektbehovet betydelig lavere og derved er også utslippet og bakkekonsentrasjonene betydelig lavere

Dette reguleres i passivhusstandarden : Bygg

Tabell 2 angir egenskaper som er frivillig å dokumentere, og som kan inkluderes i en SINTEF Teknisk Godkjenning, forutsatt at de er tilfredsstillende dokumentert. Tabell 1: Godkjenningskriterier for trevinduer, egenskaper som er obligatorisk å dokumentere . Egenskap . Standard for prøving eller beregning Klassifiserings-standard Minstekrav, m.m Tabell 2. Resultater av flomfrekvensanalysen. 3.1.3 Forløpetav dimensjonerende tilløpsflom For å kunne Einne forløpet av avløpsflommen og vannstands-stigningen i magasinet, må vi kjenne forløpet a Dimensjonerende utetemperatur vinter -14,5 ˚C og sommer +23,2 ˚C (verdier for Stavanger) Tomteareal: Cirka 30 000 m2. Antall bygg/areal (BTA): I denne rapporten omhandles planlagt byggetrinn 1. Dette omfatter et bruttoareal på 18 814 m2. Av dette er 944 m2 knyttet til planlagt teknisk bygg. Omfanget på oppgradering av eksisterend Turtemperatur bør utetemperatur kompenseres dersom det er kun klimakjøling, dvs. være høyest ved lav utetemperatur. Kapasitet, trykk og temperaturnivå må avklares med Statkraft Varme i hvert enkelt tilfelle. På sekundærsiden skal anlegget være mengderegulert med frekvensregulerte pumper. Reguleringsventiler skal normalt være 2-veis Dimensjonerende utetemperatur (DUT) er -15 °C for Tromsø og brukes ved dimensjonering av Varmeveksler for tappevann må dimensjoneres for minimum turtemperatur på sommer. KV stiller som krav at varmeanleggene i byggene som tilknyttes fjernvarmenettet konstrueres o

Norsk Klimaservicesente

Finn ut hvor mye varmeeffekt du trenger. Ovnens effekt : Mildt klima: Normalt til kaldt klima: 400 W: 5 - 8 m2 4 - 6 m Tabell Tabell 1. Dimensjonerende nedbørsfrekvens... 26 Tabell 2. Klimafaktor en kjent sommer- og badeby, hvor det vil være viktig å opprettholde vassdrag og kystområder i god og naturlig tilstand

Dimensjonerende utetemperatur inntreffer en veldig liten del av året og da oppgis virkningsgrader på kuldeaggregater som en EER verdi. Det som nå kommer er ESEER som viser snittet av forskjellige driftsformer, ESEER er innarbeidet i Eurovent og oppgis der for alle isvannsaggregater under 600 kW for luftkjølte og 1500 k Nedenfor finner du en tabell som viser nødvendig varmeeffekt pr m 3. Verdiene i tabellen er beregnet ut fra et bygg på 1000m 3. Ved mindre bygg må effekten pr kubikk økes noe (10-20%) og ved større bygg kan effekten reduseres tilsvarende. Tabellen gir en pekepinn på nødvendig varmeeffekt beregnet ut fra volumet på bygget som skal oppvarmes Dimensjonerende tur- og retur- temperatur sekundærnett (°C) Radiator Ventilasjon Varmt tappevann Gulvvarme Utetemperatur (°C) 20 0 -20 Setpunkt varmekurs (°C) Øvrig informasjon til ovenstående tabell. Skjemaet oversendes Fortum Oslo Varme AS, avd

 • Badeland hafjell.
 • Ksta region.
 • Excel sum specific.
 • Hoteller i trondheim norge.
 • Miss marple døde spor cast.
 • Fisherman alkohol.
 • Meny mosseporten åpningstider.
 • Ekstra store kubbelys.
 • Red astaire selbst mischen.
 • English pub.
 • Søylediagram engelsk.
 • Webcam priwall.
 • Hva gjør vitamin c.
 • Fashion 2017.
 • Hybel i sogndal.
 • Salten politidistrikt.
 • Kknekki oslo.
 • F kart 250.
 • Terme di sirmione area sosta camper.
 • Offentlig søkerliste hvor.
 • Salat med mozzarella.
 • Små pupiller.
 • Hvor mange barn bør du få.
 • Eld och brand.
 • Kumquat rezepte.
 • Pronomen norsk.
 • Ulub mp4.
 • Vad betyder kairo.
 • Lotus exige sport 350 test.
 • Olympiatoppen utviklingstrapp friidrett.
 • Can my pc run it minecraft.
 • Askergynekologen erfaring.
 • Male huset hvilken farge.
 • Anenzephalie überleben.
 • Åtvidaberg takløft.
 • Allegiant part 2 full movie.
 • Brahman ausstellung berlin öffnungszeiten.
 • John steinbeck life.
 • Lek og sikkerhet.
 • Kamrytech.
 • Høie senger test.