Home

Rkbu øst

RBUP Øst og Sør - Om os

 1. RBUP Øst og Sør er ett av tre kompetansesentre i stiftelsen RBUP Øst og Sør. RVTS Øst og RVTS Sør er de to andre sentrene i stiftelsen. RBUP Øst og Sør forvaltes av Helsedirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet
 2. RKBU Midt-Norge er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap.Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte (bidra til kvalitetsheving på en hel tjeneste på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling.Er din tjeneste interessert i å heve kvaliteten? Ta kontakt med oss
 3. RBUP Øst og Sør tilbyr spesialistundervisningsprogram i barn og unges psykiske helse. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert. I januar 2021 starter nytt kull, med løpende opptak til gruppene er fulltegnet
 4. Status RKBU/RBUP - høst 2018 RKBU Nord RKBU Vest RBUP Øst/sør RKBU Midt-Norge. Fordeling av midler i 2017 og 2018. Oslo Bergen Trondhe

«Latter, tårer og bleier» var en longitudinell, multisenter RCT studie som ble gjennomført i tidsrommet 2008-2013 i regi av Nasjonalt nettverk for sped og småbarns psykiske helse ved RBUP øst/sør og RKBU Midt-Norge RKBU Vest utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern. Koronaviruset - slik jobber vi i RKBU Vest. Ta kontakt for tjenestestøtte. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd - et tiltaksprogram til bruk i skolen Kurs og utdanning. E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no Telefon: +47 73 55 15 00 Er du student: studieveileder@rkbu.ntnu.no. Postadresse: RKBU Midt-Norge, NTNU Postboks 8905 MTFS 7491 Trondheim. Besøksadresse Trondheim

RKBU Nord er et senter som tilbyr støtte til kommunale tjenester innen barnevern og psykisk helse for barn og unge. Vi driver med forskning, undervisning og fagutvikling som skal komme barn og unge til gode RBUP Øst og Sør driver mange forskningsprosjekter og har en rekke undervisningstilbud. 12/08/2020 Sov godt, lille skatt! Spennende samarbeid med NUBU og RKBU Vest for å utvikle en grunnmodell for hjelpetiltak som skal sikre at barn og ungdom får kunnskapsbasert,. Ansatte med samhandlingsansvar i kommuner, helseforetak, fylkeskommuner, Fylkesmannen, KS, HOD, Kompetansesenter; RKBU-Vest, Ungsinn, RBUP Øst og Sør, Statped. RKBU Midt-Norge er eit felles forskings- og utviklingssenter som tar vare på problemstillingar knytt til den psykiske helsa til barn og unge, omsorg, utvikling og tenestebehov i regionen. Senteret skal generera positive synergieffektar i forhold til sluttbrukar, kommunane, spesialisthelsetenesta og andrelinjetjenesten i barnevernet

RBUP Øst og Sør - Om redaksjonen

fra RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Kategorier. Kategorier Skole Undervisning Nytt opplegg for skolebaserte samlinger knyttet til folkehelse og livsmestring. Over lang tid har det blitt arbeidet målbevisst mot en fornying av læreplanverket for skolen. I nytt læreplanverk er det vektlagt enda sterkere enn før at. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk Tilstandskapittelet om angst: Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør og Anne Mari Sund, professor og barne- og ungdomspsykiater og overlege ved BUP, St. Olavs Hospital / RKBU Midt-Norge, NTN

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt-Norg

 1. Sped- og småbarns utvikling og psykiske helse er et mangeårig satsningsområde ved RKBU Midt-Norge. Vi har derfor en egen temagruppe for dette fagfeltet. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere, universitetslektorer, førsteamanuensiser og professorer som er engasjert i ulike forsknings- og tjenestestøtteprosjekt, undervisning og formidling til fagpersoner som jobber med gravide og.
 2. Når en skal utrede psykisk lidelse hos barn og unge, bør en ha i tankene at bipolar lidelse kan forekomme i disse aldersgruppene. Det vil som regel være mer krevende å stille bipolardiagnose jo yngre barnet eller ungdommen er. Den diagnostiske usikkerheten blir større, og det er fare for over- og underdiagnostisering
 3. Forfattet av: Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr. med. og overlege, BUP, St. Olavs Hospital / RKBU Midt-Norge. Redigert av: Astrid Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka
 4. ar Science meets industry - Offshore wind energy. 25. november, 2020.
 5. Et spennende prosjekt som alle regionsentrene for barn og unge unges psykiske helse deltar i; RKBU Nord, RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og RBUP Øst og Sø
 6. RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge; Videreutdanninger Videreutdanninger. RKBU Vest tilbyr etter- og videreutdanninger for fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler
 7. Engstelse, frykt og redsel er i utgangspunktet naturlige reaksjonsformer som fremmer overlevelse, og som kommer til uttrykk i kropp, tanker, følelser og atferd. Ved angstlidelser utløses slike opplevelser og reaksjoner i situasjoner som egentlig ikke medfører fare, men som tolkes av sinn og kropp som farlige (1,2). Plagene ved angstlidelser kan oppleves overveldende og kan være vedvarende (2)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse

RBUP Øst og Sør - Spesialistundervisningsprogrammet 2021-202

 1. Region øst (Dekker Oslo, Viken og Innlandet) Telefon: 466 16 000 E-post: region.ost@bufetat.no. eDialog (Les mer om dette) Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg
 2. oriteter
 3. Som del av en forskergruppe ved RKBU Midt-Norge, NTNU, RBUP Øst og Sør og Universitetet i Oslo har jeg vært med på å gjennomføre den første norske studien av stress blant små barn i norske barnehager. Siden våre funn ble publisert har det vært en del debatt om implikasjonen av funnene

Tiltaket driftes av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør). Beskrivelse og materiell Den norske versjonen av COS-VF er beskrevet gjennom en norsk manual (Sæther, Melsom & Lindberg, 2018), boken Trygghetssirkelen - en tilknytningsbasert intervensjon (Powell, Cooper, Hoffmann & Marvin, 2015a) og på en egen nettside (RBUP Øst og Sør, 2018) Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) er en norsk ordning med fire regionale kunnskapssentre.. Midt-Norge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, i daglig omtale RKBU Midt-Norge, ved NTNU, er et forsknings- og utviklingssenter som har som mål å ivareta problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov. RKBU Nord, RKBU Midt, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør RAPPORT Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør mail@r-bup.no Sentralbord: 22 58 60 00 www.r-bup.no Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo Postadresse: RBUP Øst og Sør Postboks 4623 Nydalen 0405 Osl RKBU Midt-Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern) er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Vi brenner for og skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP Øst og Sør i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Redaktør - Malin Eberhard-Gran professor (RBUP Øst og Sør) Assisterende redaktør - Monica Martinussen professor (RKBU Nord

I utredning av angst er det en sentral diagnostisk utfordring å skille mellom hva som er normal bekymring, engstelse og skyhet hos barnet, og hva som representerer en angstlidelse (1). Det forutsetter at den som utfører utredningen har en forståelse for alderstypiske trekk i barns utvikling, og kunnskap om hva som kjennetegner engstelse knyttet til ulike alderstrinn Vårt søstersenter RBUP Øst og Sør tilbyr spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse for barnevernspedagoger, leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og sykepleiere. Undervisningen er.. Tre kompetansesentre har fått ansvaret for arbeidet med utvikling av grunnmodellen De tre er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og regionsentrene RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Det legges opp til en utviklingsprosess som innebærer tett samarbeid mellom kompetansesentrene og tjenestene før og underveis i utprøvingen Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. RKBU Nord jobber for å fremme og videreutvikle modellen Familiens hus og andre familiesentermodeller. Dette er et oppdrag fra Helsedirektoratet DUÅ hovedkontor, RKBU Nord, Universitetet i Troms DUÅ region Øst og Sør, RBUP Øst og Sør. Address: Gullhaugveien 1-3. Phone: 91759839. Email: reidunn.hallan@r-bup.no. DUÅ TEAMET De Utrolige Årene (DUÅ).

Tjenestestøtteprogrammet tilbys av Regionsenter for barn og unge (R-BUP øst sør), de tre regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Midt-Norge, Nord og Vest) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS sør), på oppdrag fra Bufdir Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2020-08-28 - 2020. Skoglund, Jeanette. «Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.

RBUP Øst og Sør, RKBU Midt og RKBU Nord samarbeider om denne studien. Tiltaket gjennomføres ved 32 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø og er rettet mot barn mellom 8-12 år som er noe mer triste og redde enn andre barn og som har symptomer på angst og depresjon Tilbeste.no er et samarbeid mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Dette er fire regionale kunnskaps- og kompetansesentre som driver forskning, utvikling, tjenestestøtte, undervisning og formidling innenfor fagfeltene barn og unges psykiske helse og barnevern RBUP Øst og Sør har gjennom flere år etablert en norsk versjon av COS VG i samarbeid med tiltaksutvikler i USA. De hadde også lagt til rette for å forske på effektene av programmet, men mottok ikke midler til dette, og valgte derfor å legge ned opplæringen RBUP Øst og Sør, Oslo, Norway. 5.3K likes. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) driver utdanning, forskning, fagutvikling og informerer om barn og unges psykiske helse

25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

Her finn du oversikt over kurs vi har mulighet for å arrangere i samarbeid med arbeidsplassen din De Utrolige Årene, RKBU/ RBUP, Tromsø, Norway. 3 410 liker dette · 2 snakker om dette · 18 har vært her. Tilbys via RKBU Nord, UiT, RKBU Midt-Norge, NTNU, RKBU Vest, NORCE og RBUP Øst og Sør:.. Elin Kreyberg, seksjonsleder i RBUP Øst og Sør, råder oss til å følge disse fem tipsene for å gi barn og unge en mer robust psykisk helse:..

Forholdet mellom WMCI, barnets sosio-emosjonelle utvikling

RBUP Øst og Sør RKBU Vest Representanter og talspersoner - Voksne representanter som på bakgrunn av samarbeid med barn og unge, deltar i råd, utvalg og lignende for å fremme barn og unges stemme, behov og meninger i ulike sammenhenger på systemnivå Det er RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør som er ansvarlig for opplæring og implementering av DUÅ Universal i Norge. Gruppeledersertifisering krever blant annet godkjenning av søknad for opptak til opplæring, 2-3 dagers opplæring fra en sertifisert mentor eller trainer,. RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Trondheim, Norway. 5.2K likes. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), ved NTNU Implementering av programmene koordineres fra RKBU Nord i nært samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP Øst og Sør. RKBU Vest har egne ansatte som jobber med opplæring, veiledning og implementering av DUÅs programserie i regionen. RKBU Vest har også nasjonal tyngdepunktfunksjon i forhold til implementering av DUÅs babyprogram

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - NORC

RBUP Øst og Sør - Regionsenter for barn og unges psykiske helse Regionale odontologiske kompetansesentre RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og ung 7. til 9.september gjennomførte vi opplæring av nye gruppeledere i ECHO-studien. Opplæringen ble holdt i Oslo, med deltakere fra hele landet. Vi har laget flere instruksjonsvideoer som viser hvordan man håndterer de ulike betingelsene i studien: blant annet oppstart av VR briller, hvordan gruppelederne får tilgang til den digitale versjonen av Mestrende barn programmet og «MittEcho. RBUP Øst og Sør er ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene

RKBU Midt har et særlig ansvar for koordinering og planlegging av oppdraget, og er ansvarlige for tilskuddsbrevets formål og målsetning. Oppdraget er allikevel gitt samtlige regionale kunnskapssenter for barnevern og psykisk helse (RKBU) og i etterkant også RBUP Øst og Sør, som anses som en likeverdig partner. I følg Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern, Vest (RKBU, Vest) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) fikk i brev fra Helsedirektoratet 03.12.2010 i oppdrag å utarbeide en opplæringspakke, samt igangsette implementering og evaluering av samtaleverktøyet Psykologis RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Forfatter: admin Publisert: 4. januar 2013 RVTS Øst er et av fem regionale kompetansesentre innen fagområdene vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk

RBUP Øst og Sør - Kurs og utdannin

Kurs og aktiviteter - RKBU Midt-Norge - NTN

Øverst fra venstre på bildet: Silje Hukkelberg, forsker ved NUBU; Filip Drozd, forsker ved RBUP Øst og Sør; Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensisi ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitetet, Helene Eng, redaksjonssjef for Ungsinn; Ketil Lenert Hansen, førsteamnuensis ved RKBU Nord; Kyrre Breivik, forsker ved RKBU Vest, Åse Sagatun, forsker ved RKBU Øst og Sør. Prosjektet, som startet opp i 2017, er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RKBU-Midt og Handelshøyskolen BI. Med seg på laget har Buøen professor May Britt Drugli i RKBU-Midt og førsteamanuensis Ratib Lekhal ved BI RKBU - Nord Norge RKBU - Midt Norge RKBU - Vest Norge. Regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og KORUS - Midt KORUS - Vest - Stavanger KORUS - Vest - Bergen KORUS - Sør KORUS - Øst KORUS - Oslo. Sist faglig oppdatert: 01.02.2018 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet. Hilsen RKBU Nord RKBU Midt-Norge RKBU Vest RBUP Øst og Sør PS! Du kan også følge fagbloggen på Faceb... Det er ikke så lett å få med seg alt i en travel hverdag, så her kommer en automatisk epost med de blogginnleggene som ble publisert på fagbloggen vår Tilbeste.no sist måned Bildet øverst fra venstre: Joshua Patras (RKBU Nord), Siri Gammelsæter (RKBU Sentral), Reidar Jakobsen (RKBU Vest), Marcela Douglas (RKBU Nord), Merete Saus (RKBU Nord), and Simon-Peter Neumer (RBUP Øst og Sør)

Rkbu-nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

 1. ‎RKBU Midt-Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - pyskisk helse og barnevern) er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Denne podkasten vil bli sporadisk oppdatert, så sett gjerne på varsel for å få med deg når vi har noe nytt! Fø
 2. RKBU Vest hadde ansvar for kommuner i Hordaland og Rogaland. RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Sør og RVTS sør, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 3. RKBU Nord - RKBU Midt- Norge - RKBU Vest - RKBU Øst og Sør - RVTS Øst Internt arrangement - kun for inviterte ved sentrene Utfordringer, erfaringer og kunnskapsbehov. 10.30 - 11.00 Registrering, kaffe, noe å bite i 11.00 - 11.15 Åpning v/RKBU Vest 11.15 - 11.4
 4. RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Videoer Å stå utenfor - fagdag i Bergen 25. oktober Norsk (bokmål) · English (US) · Español · Português (Brasil) · Français (France
 5. RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus) VIVAT Selvmordsforebygging ; veileder/utdanningsansvarlig i Vivat elvmordsforebygging og spesialrådgiver RVTS-Øst og Ann-Jorid Møller, leder for Vivat selvmordsforebygging
 6. Vi bruker Elastic Email som vår leverandør for nyhetsbrev. Ved å melde deg på nyhetsbrevet, godtar du at informasjon om din mailadresse blir lagret hos Elastic Email for prosessering i tråd med deres vilkår og personvernpolicy. Akkurat nå: 13396 abonnenter

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo (2020

 1. Som ikke det var nok, så var RKBU Nord i tillegg medsøker på et annet prosjekt som ble tildelt 12,5 millioner kroner fra samme fond. Dette prosjektet ledes av RBUP Øst og Sør. En positiv overraskelse. Stemningen har vært høy og god blant de ansatte ved RKBU Nord og de samarbeidende sentrene etter at tildelingen ble kjent
 2. Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) har nå gitt ut en guide for DUÅs foreldreveiledning for å gi best mulig tilretteleggelse for familier til barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er nå oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. ADHD-guiden er et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør
 3. RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), Bergen, Hordaland. 3,176 likes · 63 talking about this · 14 were here. RKBU driver undervisning,..
 4. I Midt-Norge er senteret underlagt Det Medisinske Fakultetet ved NTNU. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Sør og Øst, Nord og Vest. RKBU Midt-Norge. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge
 5. RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Fylkesmannen i Trøndelag Første dag vil ha spedbarn 0-1 år og deres familier som tema, og dag 2 vil ha førskolealder og barnehage som tema. Publisert 15.03.201
 6. RBUP Øst og Sør tilbyr både utdanninger og fagdager for kontorfaglig ansatte, det vil si for sekretærer, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen

Hvordan kan kunnskapsutvikling og lærende praksis sikre

RBUP Øst og Sør, RKBU Midt, og RKBU Vest har felles ansvar for behandling av personopplysningene. Data fra spørreundersøkelser samles inn via datainnsamlingsverktøyet Confirmit. Vi holder to typer informasjon adskilt: En datafil med et unikt ID-nummer og kontaktopplysninger som navn og e-post adresse Prosjektleder for Echo sør/øst Kristin Martinsen forteller om Echo og om vår forrige studie TIM. Prosjektets organisering. Studien er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord. Prosjektledelsen ligger ved RBUP Øst og Sør. Prosjektet er støttet av Kavlifondet. Kontaktinformasjon i ECHO finner du her. English Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv RKBU North. Education . Employees. Research. About us Employees at RKBU North: Our studies and topics 17. nov 13:15 Øst Finnmark Kirkenes, Digital 18. nov. Tidlig utvikling- psykisk helse 18. nov 12:15 Øst Finnmark.

Om Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt

RKBU Midt Norge, RKBU Vest, RKBU Nord, RKBU Sør, RKBU Øst - felles fagblogg Nasjonalt kompetansesenter for migrasjon og minoritetshelse (NAKMI) Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes sundrom og narkolepsi. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter: Anbefalinger til god praksis i psykisk helsevern Tiltaket driftes av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør). RKBU Nord. Sitering Eng HE, Rye MR, Ulvund SE. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn

Tilbeste.no - For deg som jobber med barn og ung

Hvis du er usikker på om workshop, opplæring eller veiledning vil bli gjennomført utfra oppsatt plan eller savner invitasjon til enten fysisk eller nettbasert veiledning, så kontakt DUÅ-sentralt via e-post: kontakt@deutroligearene.no - eller ta kontakt ditt nærmeste DUÅ-kontor (RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest eller RBUP Øst og Sør) I samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP) og Uni Research Helse, RKBU Vest. Ansatte deltar på flere kurs. Hver barnehage har én ansatt som skal veilede de øvrige ansatte. 17 veiledere har gjennomført opplæring i en observasjonsmetode; Classroom assessment scoring system (CLASS) Status: Drift under pandemien I tråd med smittevernreglar for Bergen kommune (f.o.m 6. november 2020) og nasjonale smitteverntiltak har alle tilsette ved senteret heimekontor. Kontaktinformasjon til enkeltansatte. Nedanfor finn du kontaktinformasjon til senteret sitt felles inntak. Tilbodet vårt vert fortløpande tilpassa gjeldande smittevernreglar. Informasjon, råd og hjelp i samband med.

RBUP Øst og Sør - RBUP Øst og SørMunin: Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety

Ansvarlig for tidsskriftet PsykTestBarn er RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Helseregion Øst og Sør i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest) Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) skal vere ein samarbeidspartnar­ for tenestene i region vest innanfor

RBUP Øst og Sør - Trygg før 3Organisasjonen | Ungsinn

v/Anne Aasen, Helse Sør-Øst «Hilsen fra RKBU/RBUP» v/Per Håkan Brøndbo, RKBU Nord 11.30 Lunsj 12.30 «Hvordan gjøre kvalitetsmålinger nyttige for pasienter, behandlere og ledere?» v/Børge Mathiassen, avdelingsleder BUPA, UNN og psykologspesialist Yngvild Arnesen, BUPA, UNN 13.30 Kaffe 13.45 «Norse feedback - persontilpasset. rapporten tar for seg arbeidet som har vært gjort ved RKBUene/RBUP Øst og Sør, hvor fokus har vært på primærforebyggende tiltak i forhold til psykisk helse hos skolebarn. Arbeidsgruppen har bestått har Siv Skotheim (RKBU Vest), Helene Eng (RKBU Nord) og Anne Mari Undheim (RKBU Midt-Norge)

Regionale ressurssentre - RVT

RVTS Øst Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging; Regionale kunnskapssentre for barn og unge. Arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse ved å utvikle gode tjenester. Regionsenter for barn og unges psykiske helse Sør og Øst (Rbup). Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet Barnevernet bør starte med en innledende samtale med barn og foreldre, sier forskere som har kartlagt hva barnevernet gjør i forbindelse med meldinger og undersøkelser Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) Regjeringsadvokaten. Ressursgruppen Juss og Helse Riksadvokaten. Riksrevisjonen. Sametinget. Samisk høgskole - Sámi allaskuvl RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser

• Region Øst (28%), Vest (23%), Nord(19%), Sør (18%) og Midt(11%) • Drøyt 40 % hadde gjennomført mer enn 100 undersøkelsessaker i 2013, • 25 % hadde mellom 11 og 30 undersøkelsessaker • 58% arbeidet etter «generalistmodellen» • 27% etter «spesialistmodellen», • 15% brukte begge deler Helse / RKBU Ves Et bredt spekter av kompetansesentre og myndigheter står bak arrangementet, inkludert RKBU Vest (Uni Research), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RBUP Øst og Sør, Helsedirektoratet og Bufdir. Her finner du program og påmelding: Barn & unge-kongressen 2018 KoRus Øst RKBU Nord RKBU Vest RBUP Øst og Sør RVTS Vest Læringsmiljøsenteret Haugesund kommune Steinkjær kommune Bydel Nordre Aker (Oslo) Brukerrepresentant fra Juvente Brukerrepresentant fra å leve etter volden Arbeidet er forankret i samarbeidende direktorater og ledes av Hdir Hdir prosjektansvarlig Referansegruppe Arbeidsgruppe: Udir. RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), Bergen, Hordaland. 3 139 likar · 11 snakkar om dette · 14 var her. RKBU driver undervisning, forskning og fagutvikling for alle som arbeider..

RKBU Nord driver Tidsskriftet Ungsinn som vurderer og klassifiserer tiltak rettet mot barn og unge. RKBU Nord driver De Utrolige Årene sammen med RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. RKBU Nords veiledende- og rådgivende funksjon Bidra med å vurdere eksisterende kunnskapsgrunnlaget på tiltak Rundt 45 000 barn og unge mottar hjelpetiltak fra barnevernet hvert år. Det er mye god praksis rundt om i kommunene, men det er også stor variasjon i hjelpen som gis. Tre kompetansesentre skal derfor, på forespørsel fra Bufdir, utvikle og prøve ut en grunnmodell for hjelpetiltak i det kommunale barnevernet RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), Bergen, Hordaland. 3,139 likes · 70 talking about this · 14 were here. RKBU driver undervisning, forskning og fagutvikling for alle som.. Denne nettsida nyttar cookies dersom du i nettlesaren har akseptert dette. Ok Personvernerklæring Personvernerklærin

 • Regler for utleie av campingvogn.
 • Årsstudium engelsk bergen.
 • Sitronsommerfugl.
 • Lopesan baobab resort holidaycheck.
 • Alternativ til benkpress.
 • Oppblåsbar hundekrage.
 • Julefilmer på viaplay.
 • Portimão portugal sevärdheter.
 • Ende der weimarer republik ursachen.
 • Hvorfor helleristninger.
 • Råne.
 • Hakkebakkeskogen leker.
 • Kverneland bil bryne ansatte.
 • Kule topper dame.
 • Kjøpe kameleon.
 • Ksta region.
 • Michael oher andre oher.
 • Guksi til salgs.
 • Spinat aussaat gewächshaus.
 • Hvordan lage slim med shampo.
 • Helicobacter ansteckung hund.
 • Kinderkarneval düsseldorf 2018.
 • Hombres britanicos caracteristicas.
 • Wesco pedaalemmer 50 liter.
 • Gravidfotografering trondheim.
 • Peanøttsmør i mat.
 • Strømpebukse til den lille sorte.
 • Bor neutronen.
 • Playa paraiso tulum how to get there.
 • Ikea trondheim buss.
 • Brøk oppgaver 4 trinn.
 • Begynneropplæring bokstaver.
 • Brune flekker på blader.
 • Når fjerne suturer.
 • En eller et maraton.
 • Formatere pc.
 • Metalhead black mirror.
 • Elterngeld beantragen bw.
 • Birk sport vestby.
 • Frp ruspolitikk.
 • Hlr barn 2017.